W dniach 28-29 maja 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk

     W dniach 28-29 maja 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie kończyło cykl szkolenia okresowegopracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Wzięło w nim udział  70 osób. Tematem szkolenia były regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dyrektywy, konwencje MOP) oraz charakterystyka zmian wprowadzonych nowądyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. (Dz. U. nr 199/2008 poz. 1228).

    Szkolenie przeprowadził pan Krzysztof Kosecki – nadinspektor PIP O/Malbork. Nawstępie przybliżył słuchaczom działalność Międzynarodowej Organizacja Pracy (MOP) i zaznaczył, że podstawowym kierunkiem jej działania jest tworzenie norm prawnych, stanowiących instrument oddziaływania w celu budowania sprawiedliwego ładu społecznego w poszczególnych państwach, w skali międzynarodowej. Omówił Akty Prawne MOP w tym m. in. konwencję nr 155 MOP, w której zawarte zostały kompleksowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy w tym zasady polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zadania państwa w tym zakresie, zadania pracodawców na szczeblu przedsiębiorstwa, oraz obowiązki i uprawnienia pracowników.

    W dalszej części szkolenia wykładowca omówił Dyrektywę 89/391 w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy i zaznaczył kwestie przeniesienia tej dyrektywy do prawa polskiego. Realizując temat maszynowy omówił Dyrektywę 2006/42/WE w tym zakres działania, postanowienia dotyczące nadzoru rynku, procedury oceny zgodności, wymagania zasadnicze oraz terminy.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, słuchacze mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Po egzaminie kończącym szkolenie  okresowe uczestnicy otrzymali zaświadczenia o odbytym szkoleniu a pozostałym osobom wręczono certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Opracowanie:
Liliana Borkowska