Dnia 09 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbyło się szkolenie „Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych” zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Gdańsk.

     Dnia 09 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbyło się szkolenie „Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych” zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Gdańsk. Współorganizatorami szkolenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz firma NorthMed.
W szkoleniu udział wzięły 82 osoby w tym członkowie stowarzyszenia, studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz przedstawiciele zakładów pracy. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z systemem ratownictwa w Polsce oraz z metodami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

     Na wstępie szkolenia prezes stowarzyszenia oddziału gdańskiego – pani Zofia Formella powitała słuchaczy oraz przybyłych gości w tym Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej – panią Emilię Michalską, doktora Witolda Gacka z CIOP, prezesa zarządu głównego stowarzyszenia – pana Marka Nościusza oraz pana Adama Patałucha z firmy NorthMed.

Po krótkim wystąpieniu pani kanclerz, głos zabrał dr Witold Gacek – prezentując zagadnienia systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących wymagań prawnych. Podkreślał, że system pierwszej pomocy (ratownictwa) w zakładzie pracy to struktura organizacyjna, którą tworzą pracownicy odpowiednio wyposażeni i wyszkoleni do udzielania pierwszej pomocy na podstawie wcześniej ustalonych procedur postępowania. Podczas prezentacji odpowiadał na pytania: co to jest pierwsza pomoc, czemu służy i czy trzeba organizować w zakładach systemy pierwszej pomocy?. Przedstawiając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne obowiązujące w Polsce oraz zalecane przez Unię Europejską omówił etapy budowy systemu pierwszej pomocy, działania służb ratowniczych w zakładzie pracy w tym postępowanie na miejscu zdarzenia tj. procedury pierwszej pomocy. Na zakończenie przedstawił wyroby medyczne, środki i narzędzia ratownicze w tym tworzenie punktów pierwszej pomocy.

     Kolejnym etapem szkolenia były ćwiczenia praktyczne, które prowadzili instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na 5 grup, gdzie w poszczególnych salach uczyli się: opatrywania ran, jak wykonać ocenę osoby nieprzytomnej, jak wykonać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze, jak ułożyć nieprzytomnego, oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak bezpiecznie używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego.Podczas ćwiczeń instruktorzy podkreślali celowość wykonywania poszczególnych czynności i zwracali szczególna uwagę na dokładność wykonywanych zabiegów.

Na zakończenie szkolenia głos zabrał pracownik straży pożarnej który omówił postępowanie na wypadek powstania pożaru oraz omówił zastosowanie sprzętu gaśniczego.

     Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wszyscy jego uczestnicy otrzymali publikację (podręcznik do kursu) wydaną przez Europejską Radę Resuscytacji do nauki prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, która zawiera m.in. ogólne informacje o resuscytacji i podstawowych zabiegach resuscytacyjnych oraz informacje dotyczące użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Opracowanie:

Liliana Borkowska