Dnia 23.09.2010 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”

     Dnia 23.09.2010 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” zorganizowane pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
W seminarium wzięło udział 80 członków stowarzyszenia.
Seminarium rozpoczęła Pani Zofia Formella Prezes O/ Gdańsk, która powitała uczestników szkolenia. Następnie głos zabrał Marek Nościusz Prezes ZG, który zaprosił członków stowarzyszenia na organizowany w Warszawie przez Zarząd Główny, w dniu 8.10.10 r. Kongres Służby BHP. Celem Kongresu jest integracja służby bhp, ale również ukazanie uwarunkowań ograniczających działania służby bhp, jak również przyjrzeć się prawu wykonywania zawodu. Chcemy ukazać behapowca przyszłości! Powiedział M. Nościusz.

Inspektor pracy Tomasz Golec przedstawił Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), który zawiera informacje dla bezpieczeństwa pracy podczas realizacji budowy oraz wytyczne i zasady postępowania określone dla osób pracujących na budowie. Podkreślał, że celem planu BiOZ jest zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, w szczególności zagrożeń związanych z pracą na wysokości, stosowanie środków ochrony zbiorowej – a także prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń zbiorowych. Plan BiOZ ma ograniczyć wypadki przy pracy w budownictwie, do których najczęściej dochodzi wskutek nieodpowiedniej organizacji pracy, braku właściwego nadzoru, lekceważenia zasad bezpieczeństwa, nieuwagi oraz pośpiechu. Inspektor PIP prezentował szczególnie niebezpieczne prace w budownictwie oraz omawiał przyczyny wypadków przy pracy m.in. na dachach, ścianach zewnętrznych budynków, rusztowaniach itp. Zaznaczał, że robotnicy budowlani są grupą zawodową o bardzo wysokim poziomie ryzyka zawodowego, która najczęściej ulega wypadkom przy pracy. Dlatego od osób pełniących funkcje kierownicze zależy bezpieczeństwo pracy na budowie.

     Bezpieczeństwo pracy przy budowie rusztowań prezentował przedstawiciel firmy ?Peri?. Z Warszawy. Przedstawił regulacje prawne i normy dotyczące rusztowań, wymagania osób do odbioru rusztowań, warunki dopuszczenia rusztowań do eksploatacji, powszechne błędy przy budowie i eksploatacji rusztowań. Prezentował zdjęcia z budowy, przykłady powstawania katastrofy rusztowania i przyczyny decydujące o katastrofie.

     Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali materiały edukacyjne, broszurki o tematyce budownictwa wydane przez PIP. Broszurki które m.in. adresowane są do osób pełniących techniczne funkcje na budowie jak i do osób młodych, które zdobywają doświadczenia zawodowe w budownictwie.

Z.Formella