SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY – A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zapewne pamiętacie o  ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów.  Czy jako służba BHP wiecie, co należy do Waszych obowiązków? Czy jesteście w stanie właściwie doradzać pracodawcy w tym aspekcie – jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy na szkolenie. 

Przepisy weszły już w życie – zapraszamy aby uzupełnić wiedzę.

Seminarium pt.: „SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY – A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP”odbędzie się w dniu 15 listopada [środa] w godz. 9.30 – 14.30

w Sali Urzędu Miasta Gdańska [dawny Żak], ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium prosimy o rejestrację pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bvmXAXxqbbSonWPzsFRI Lix1E3aPiEQDSDtKuI6UgAqO-w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Seminarium jest organizowane niekomercyjnie. Uczestnicy ponoszą jedynie częściowy koszt jego organizacji w wysokości:

– 70 zł – Członkowie Stowarzyszenia,

– 200 zł – osoby spoza organizacji.

Należność prosimy wpłacać na konto Oddziału w Gdańsku:

ING Bank Śląski S.A. O/Gdańsk Nr konta: 87 1050 1764 1000 0022 6063 2183

Z uczestnictwa w Seminarium wystawione zostanie zaświadczenie.