SZKOLENIE członków OSPSBHP O/ Gdańsk – 16 luty 2012 r.

SZKOLENIE – członków OSPSBHP O/ Gdańsk- 16 luty 2012 r.

Dnia 16.02.2012 r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska (Stary Żak) przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków Gdańskiego Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którym uczestniczyło 94 osoby. Szkolenie podzielone było na dwa tematy:

1. Aspekty zdrowotne w środowisku pracy w tym organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi.

2. Prewencja wypadkowa jako element profilaktyki.

Temat prewencji wypadkowej prezentował nadinspektor PIP OIP w Gdańsku – pan Henryk Batarowski. Na wstępie w sposób graficzny przedstawił poziom bezpieczeństwa uzasadniony ekonomicznie tj jak kształtują się koszty wypadków oraz ogólne w stosunku do kosztów przeznaczonych na działalność profilaktyczną. Scharakteryzował czynniki występujące w środowisku pracy i ich wpływ na pracownika oraz przedstawił etap od zagrożenia do wypadku lub choroby w tym ocenę ryzyka zawodowego. Następnie omówił model powstania wypadku i jego poszczególne fazy w tym fazę inkubacyjną , błąd, oraz fazę aktywną. Wskazał przyczyny i skutki niebezpiecznych błędów, omówił ich rodzaje i zależności. W kolejnym etapie wykładu przedstawił sposób sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz zapobieganie wypadkom. Szczególnie podkreślił, że „działanie profilaktyczne jest skuteczne gdy ma zdolność do zablokowania wystąpienia określonej przyczyny wypadku”. Do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy należy:

– brak nadzoru
– brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym
– tolerowanie przez nadzór odstępstw od obowiązujących przepisów
– lekceważenie zagrożeń przez poszkodowanego
– nieznajomość zagrożeń

Jednocześnie stwierdzono, że zespoły powypadkowe w ramach działań profilaktycznych piszą jeden omówić wypadek podczas najbliższego szkolenia. Bardzo istotnym tematem są koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z zaistniałem wypadkiem przy pracy.

W roku 2010 łączne koszty świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszu ubezpieczeń społecznych w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniósł około 5 mld. zł. Ważnym elementem poprawy stanu bezpieczeństwa pracy jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako podstawowej wartości działań firmy już w momencie planowania aż po wyrób. Promowanie zachowań bezpiecznych powinno być w domu na drodze w trakcie wypoczynku. Kolejny temat – Aspekty zdrowotne w środowisku pracy omówiła lek. med. Pani Dorota Całus – Kania z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Przybliżyła cel powstania służby pracy oraz omówiła zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej w tym uprawnień lekarskich i badań profilaktycznych pracowników oraz młodocianych, uczniów, studentów i doktorantów. Omówiła prace kobiet i młodocianych w przepisach z zakresu medycyny pracy w tym prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet. Prezentując tematykę badań profilaktycznych szczególną uwagę zwróciła, że podstawą właściwie przeprowadzonych badań profilaktycznych jest umieszczenie w skierowaniu na badania wyczerpującej informacji o występowaniu na określonym stanowisku pracy czynników szkodliwych i uciążliwych a nie tylko podawania nazwy stanowiska. Określono, że prowadzenie pojazdu służbowego taktowane równoznaczne z praca kierowcy i jest związane koniecznością przeprowadzenia takich samych badań lekarskich jak u kierowcy zawodowego. Bardzo ważnym elementem czuwania nad stanem zdrowiem pracowników jest systematyczność w badaniach czynników szkodliwych. Zapewnieni aby NDS i NDN nie były przekraczane. Szkolenie, które trwało około 5 godzin spotkało się z bardzo dużym zainteresowanie, prelegenci na koniec swojego wykładu otrzymywali po kilkanaście pytań od słuchaczy. Następne szkolenie członków stowarzyszenia planowane jest w miesiącu kwietniu br. i poświęcone będzie wykorzystywaniu oceny ryzyka zawodowego w prewencji wypadkowej.