Seminarium ” Zarządzanie ryzykiem zawodowym przy narażeniu na substancje chemiczne”

Seminarium ” Zarządzanie ryzykiem zawodowym
przy narażeniu na substancje chemiczne”

18 – 19 października 2019 r. Hotel „WIENIAWA” w Rekowie Górnym
zorganizowane przez zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony
Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu WIENIAWA
w Rekowie Górnym zgromadziło się 55 osób. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan
Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za
przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.Pierwszy wykład na temat wymagań prawnych w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny
ryzyka zawodowego wygłosił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pan Inspektor, odnosząc się do konkretnych aktów prawnych,
omówił sposoby identyfikowania zagrożeń na stanowiskach pracy, przeprowadzania oceny
ryzyka zawodowego oraz zapoznawania z nią pracowników. Przytoczenie przez Pana
Inspektora ciekawych przykładów wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia
zawodowego zawsze spotyka się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium.

Prezes Zarządu Oddziału Słupsk, Pan Tomasz Tandek, przedstawiciel Laboratorium badań i
pomiarów środowiska pracy, przybliżył zebranym zmiany zapisów Rozporządzenia w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy, zarówno te, które miały miejsce w bieżącym roku, jak i te zapowiadane na
rok 2020. Ponadto, odniósł się do zagadnień związanych z prawidłowym identyfikowaniem i
szacowaniem ryzyka zawodowego i roli laboratorium badań i pomiarów środowiska pracy w
tym procesie.

Po przerwie przeznaczonej na poczęstunek głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Temat narażenia zawodowego na substancje
chemiczne obszernie omówiła Pani Małgorzata Galewska. Pan Jakub Fijałkowski zanalizował
procesy oceny ryzyka zawodowego substancji chemicznych na konkretnych przykładach.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości to temat podjęty przez przedstawiciela firmy 3M Pana
Mateusza Robaszkiewicza. Na hotelowym parkingu czekał na słuchaczy specjalistyczny
samochód pokazowy, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do pracy na wysokości.
Zebrani licznie uczestnicy seminarium mieli wyjątkową okazję wypróbować w praktyce
ochronne działanie środków ochrony indywidualnej, które są najnowszymi osiągnięciami i
rozwiązaniami technicznymi, służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa przy pracy na wysokości
w różnych warunkach i okolicznościach.

Spotkanie podsumował Prezes Zarządu przypominając uczestnikom szkolenia o zmianach jakie
ostatnio nastąpiły w przepisach dotyczących: kart szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP,
protokole powypadkowym, zmianie wzoru zaświadczenia szkolenia okresowego czy
jednostkach organizacyjnych mających prawo do prowadzenia szkoleń BHP. Przypomniał także
osobom prowadzącym działalność gospodarczą o „Białej liście podatników VAT”.

W godzinach popołudniowych pod przewodnictwem Prezesa Marka Nościusz odbyło się
wyjazdowe Posiedzenie Zarządu, w którym uczestniczyli:

Michał Chłopecki v-ce Prezes Zarządu, sekretarz Zarządu Małgorzata Hillar, Lidia Blachnierek
skarbnik oraz członkowie Alicja Ataman i Mariusz Butowski. Na Posiedzeniu oprócz członków
Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Zofia Formella, Józef Haberny,
Ryszard Frelich oraz V-ce Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Roman Wika. Na Posiedzeniu
omówiono sprawy finansowe w tym płatność składek przez członków i planowane wydatki
oraz spotkania do końca roku 2019. Dyskutowano na temat zakupu kalendarzy na rok 2020,
wyjazdu w grudniu na Radę Prezesów do Katowic, organizacji szkolenia audiora wewnętrznego
na normę ISO45001 oraz przeprowadzenia szkolenia w miesiącu listopadzie i organizacji w
grudniu spotkania wigilijnego dla członków Oddziału Gdańskiego.

W imieniu uczestników szkolenia wyrażamy wdzięczność i podziękowanie wszystkim
Wykładowcom, którzy, poprzez przygotowanie zajęć na wysokim poziomie, przyczynili się do
poszerzenia i uzupełnienia naszej wiedzy. Dziękujemy również Dyrekcji i Pracownikom Hotelu
„WIENIAWA” w Rekowie Górnym za gościnność i stworzenie przyjaznej atmosfery.

Małgorzata Hillar
Sekretarz Zarządu