Zarząd OSPSBHP O/ Gdańsk zaprasza członków Oddziału na Seminarium.

„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”
W dniu 19 września 2019 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie podnoszące wiedzę z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy członków OSPSBHP, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.

Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

Szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody. Organizatorem i gospodarzem szkolenia
było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w
charakterze wykładowców zaproszono m. in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, środowiska
Społecznych Inspektorów Pracy, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Firmy 3M.

Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, pan Marek Nościusz, otwierając seminarium, powitał wykładowców i
zebranych w Sali uczestników szkolenia. Następnie w kilku zdaniach przedstawił historię służby BHP od czasów
międzywojennych po czasy współczesne, nawiązując w ten sposób do obchodzonego corocznie w dniu 19
września Dnia Pracownika Służby BHP. Była to również okazja do złożenia życzeń z okazji święta wszystkim
zebranym w sali pracownikom służby BHP. W sposób szczególny Zarząd wyróżnił Członków naszego Oddziału, w
osobach: Liliana Borkowska, Michał Butowski, Dominika Milion, Waldemar Opala, przyznając im Dyplomy za
wyjątkowe zaangażowanie w pracę zawodową i działalność na rzecz Stowarzyszenia.

Inspektor OIP w Gdańsku, pan Piotr Gronczewski, zaprezentował działania prewencyjno – promocyjne
Państwowej Inspekcji Pracy, m. in. prowadzone w roku bieżącym programy prewencyjne, takie jak m. in.
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” czy „Prewencja wypadkowa”. Na uwagę
zasługują również coroczne konkursy PIP promujące pożądane postawy w zakresie praworządności w
stosunkach pracy oraz bezpieczną i higieniczną pracę, a wśród nich „Najaktywniejszy pracownik służby BHP”.
Druga część wykładu poświęcona była obowiązkom pracodawcy w kontekście współpracy z pracownikiem
służby BHP i SIP.

Pani Katarzyna Czetowicz, Społeczny Inspektor Pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku
przedstawiła sposób tworzenia i organizację SIP u swojego pracodawcy oraz merytoryczną działalność SIP.
Omówiła także obowiązki pracodawcy i zasady współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy. Odniosła się również
do kwestii odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie przepisów o SIP.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział w Gdańsku, pan Jerzy Grabosz zaprezentował
wykład na temat „Służba BHP w kształtowaniu ergonomicznego stanowiska pracy”, wychodząc od Konwencji nr
155 MOP (nakreślił politykę krajową w jej świetle) i Dyrektywy 89/391/EWG (przedstawił zasady zapobiegania
zagrożeniom w miejscu pracy), poprzez zagadnienie tendencji w rozwoju ergonomii, przeszedł do nakreślenia
kwestii kształtowania systemu pracy w firmie. Słuchacze zapoznali się z nowatorskimi koncepcjami w dziedzinie
ergonomicznego kreowania stanowiska pracy, funkcjonującymi z powodzeniem w niektórych krajach wysoko
rozwiniętych. Osobnym, ciekawym tematem była ergonomia wirtualna, w której symulacja komputerowa służy
imitowaniu działań bądź procesów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.

Dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyło się również wystąpienie przedstawiciela firmy
DCT Gdańsk SA, pani Dominiki Milion, Pełnomocnika Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Pani Dominika,
wieloletni członek naszej organizacji, w ramach „dobrych praktyk”, przedstawiła sposób funkcjonowania
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem pod reżimem międzynarodowej normy ISO 45001:2018. Podkreśliła
znaczenie trwającego od lat procesu budowania kultury bezpieczeństwa w firmie, w który zaangażowani są
wszyscy pracownicy, począwszy od najwyższego kierownictwa. Na uwagę zasługuje również tradycja
organizowania na terenie firmy inicjatyw służących propagowaniu idei bezpieczeństwa, takich jak Aktywne dni
BHP, czy Dni otwarte DCT.

Pan Mateusz Robaszkiewicz, przedstawiciel Firmy 3M Poland, w wystąpieniu zatytułowanym „Producenci
SOI a Służba BHP” zaprezentował uczestnikom szkolenia najnowsze osiągnięcia i rozwiązania w obszarze
zabezpieczenia pracownika podczas pracy w narażeniu na hałas. Hałas jest, wg danych GUS, najczęściej
występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy, a utrata słuchu – jedną z powszechniejszych chorób
zawodowych. Firma 3M opracowała Zintegrowany Program Ochrony Słuchu 3M , który w siedmiu krokach
pozwala pracodawcy skutecznie i w prosty sposób zidentyfikować ewentualne zagrożenia związane ze
szkodliwym hałasem, zastosować skuteczne środki zaradcze, wdrożyć szkolenia praktyczne i systematycznie
monitorować efektywność programu.

Podsumowując spotkanie, Prezes Oddziału pan Marek Nościusz, złożył podziękowania wszystkim
wykładowcom za interesujące i profesjonalnie poprowadzone szkolenia, za ciekawe prezentacje i materiały
szkoleniowe, a przybyłym licznie słuchaczom za aktywny udział.

Opracowała:

Małgorzata Hillar

Sekretarz Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk