Notatka ze szkolenia w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska

Notatka ze szkolenia w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 ( Stary Żak) w dniu 26 . 01. 2011r.

W dniu 26 stycznia 2011 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się pierwsze w br. szkolenie pracowników służby BHP zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie rozpoczęło cykl szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.
Szkolenie, w którym wzięło udział 86 osób prowadził pan Henryk Batarowski ? nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, omawiając organizację ochrony pracy w zakładzie oraz metodykę kontroli warunków pracy. Przybliżył słuchaczom m.in. rolę i organizację służby BHP, wymagania kwalifikacyjne a także uprawnienia i metody jej działania. Wyjaśnił również działalność Komisji BHP, jej zadania oraz zasady powoływania jako organu doradczego i opiniodawczego dla pracodawcy. Szczególną uwagę poświęcił na omówienie roli jaką zgodnie z wytycznymi pełni Społeczna Inspekcja Pracy w celu zapewnienia przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowników.
W dalszej części szkolenia wykładowca omówił metodykę kontroli warunków pracy na podstawie przytoczonych przykładów w tym m.in. kontrole szkoleń bhp, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji powypadkowej.

Na zakończenie wyjaśnił wątpliwości dotyczące sporządzania sprawozdania IWA, Z-10 a także przedstawił wprowadzone zmiany w statystycznej karcie wypadku. W trakcie szkolenia wykładowca również udzielał odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Opracowanie:
Liliana Borkowska