Dnia 23.09.2010 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium “Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” zorganizowane pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
W seminarium wzięło udział 80 członków stowarzyszenia.
Seminarium rozpoczęła Pani Zofia Formella Prezes O/ Gdańsk, która powitała uczestników szkolenia. Następnie głos zabrał Marek Nościusz Prezes ZG, który zaprosił członków stowarzyszenia na organizowany w Warszawie przez Zarząd Główny, w dniu 8.10.10 r. Kongres Służby BHP. Celem Kongresu jest integracja służby bhp, ale również ukazanie uwarunkowań ograniczających działania służby bhp, jak również przyjrzeć się prawu wykonywania zawodu. Chcemy ukazać behapowca przyszłości! Powiedział M. Nościusz. Czytaj dalej

     W dniach 28-29 maja 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie kończyło cykl szkolenia okresowegopracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Wzięło w nim udział  70 osób. Tematem szkolenia były regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dyrektywy, konwencje MOP) oraz charakterystyka zmian wprowadzonych nowądyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. (Dz. U. nr 199/2008 poz. 1228). Czytaj dalej

     Dnia 09 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbyło się szkolenie “Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych” zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Gdańsk. Współorganizatorami szkolenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz firma NorthMed.
W szkoleniu udział wzięły 82 osoby w tym członkowie stowarzyszenia, studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz przedstawiciele zakładów pracy. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z systemem ratownictwa w Polsce oraz z metodami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Czytaj dalej

W dniu 11 grudnia 2009 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Wigilijne Zarządu Głównego OSPS BHP z Prezesami Oddziałów,
na którym podsumowano rok 2009 i przedstawiono plan pracy na rok 2010.
 Oddział Gdańsk był reprezentowany przez Panią Zofię Formella Prezes Oddziału i Janusza Ożarkowa Członka Zarządu.

Marek Nościusz Prezes ZG OSPS BHP podsumowując rok 2009 podkreślił znaczenie powstania nowych oddziałów w Toruniu, Sieradzu i Słupsku – Czyli jest nas 34 Oddziały. Był to rok, który obfitował w wiele konferencji i seminaria w Będzinie, Poznaniu, Częstochowie oraz w Gdańsku “Wypadki przy pracy a koszty społeczne”. Następnie prezes Marek Nościusz omówił projekt planu pracy ZG na rok 2010 wraz z wytycznymi dla Oddziałów. Czytaj dalej

Grupa LOTOS S.A. 20 listopada 2009 r.

W dniu 20 listopada 2009 r. Oddział Gdański Stowarzyszenia zorganizował Konferencje “Dobre praktyki BHP w budownictwie.” Konferencja odbyła się na terenie Grupy LOTOS S.A w Gdańsku. W konferencji uczestniczyło 81 osób z czego 90 % stanowili pracownicy służby BHP. Uczestników konferencji przywitał Prezes ZG Marek Nościusz.

Na wstępie głos zabrali przedstawiciele Kierownictwa Rafinerii, którzy przedstawili obecny etap rozbudowy firmy Program 10+. Czytaj dalej

     Członkowie Oddziału Gdańsk spotkali się w dn. 09-10.10.2009r. na cyklicznym szkoleniu w Twardym Dole. Było to drugie szkolenie wyjazdowe zorganizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym położonym pośród kompleksu leśnego jednego z wielu jakie znajdują się na ziemi kociewskiej. Tematem sesji wyjazdowej było : Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy , sporządzanie karty statystycznej Z-KW. Temat, który zawsze jest otwarty i nie jednokrotnie powoduje problemy z prawidłowym jej wypełnieniem. Aby pozbyć się niejasności w tym temacie Zarząd Oddziału Gdańsk poprosił Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku o delegowanie wyspecjalizowanych Inspektorów w tematyce wypadkowości. Czytaj dalej

     Dnia 04.09.2009r. o godzinie 930 Wojewódzkiego w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków Gdańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w którym wzięło udział 85 osób. Tematem szkolenia była “Ocena ryzyka zawodowego czynników chemicznych i biologicznych występujących w środowisku pracy“. Wykłady prowadziły pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku. Zagadnienia dotyczące czynników chemicznych przedstawiła pani Małgorzata Galewska, która w swoim wykładzie określiła słuchaczom co to jest czynnik chemiczny oraz jak powinna wyglądać praca z tymi czynnikami – czyli stosowanie, ich w procesach, łącznie, jego wytwarzanie i transport. Bardzo dokładnie omówiła obowiązki pracodawcy,kładąc szczególny nacisk na dokonanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając kategorię zagrożeń A,B,C,D i E. Ważnym elementem składowym w dokonaniu oceny ryzyka zawodowego czynników chemicznych jest działalność prewencyjna dla poszczególnych poziomów ryzyka (1,2,3,4). Na zakończenie wykładu Pani Galewska omówiła praktyczną stronę oceny ryzyka na przykładzie wybranych czynników chemicznych.
Wykład na temat czynników biologicznych prezentowała pani Iwona Weselak, asystent Oddziału Higieny Pracy PSSE w Gdańsku. Przytoczyła najistotniejszeakty prawne, na podstawie których pracownicy służby BHP powinny oceniać ryzyko zawodowe. Przede wszystkim położyła nacisk na poprawne zdefiniowanie ryzyka zawodowego, systematyczne badanie wszystkich aspektów pracy w celustwierdzenia na jakie zagrożenia w środowisku pracy może być narażony pracownik i czy można je wyeliminować. Przykłady, które zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty, pozwoliły zrozumieć istotę zagadnienia w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne.w sali Herbowej Pomorskiego Urzędu

     W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyła się konferencja “Wypadki przy pracy a koszty społeczne”. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny OSPS BHP przy współudziale Zarządu Oddziału w Gdańsku. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz drobny upominek z logo Stowarzyszenia. Czytaj dalej

W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska  odbyła się konferencja “Wypadki przy pracy a koszty społeczne” . Organizatorem konferencji był Zarząd Główny OSPS BHP przy współudziale Zarządu Oddziału w Gdańsku. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz drobny upominek z logo Stowarzyszenia.
Prowadzący spotkanie Ryszard Frelich  zapoznał uczestników konferencji
z programem, a Prezes Oddziału w Gdańsku Zofia Formella powitała zaproszonych gości, którzy zaszczycili konferencję swoją obecnością. Obecni byli m.in.: Anna Tomczyk –  zastępca Głównego Inspektora Pracy, Mieczysław Szczepański – Okręgowy Inspektor Pracy Czytaj dalej