W dniu 18.10.2017r. odbyło się seminarium „BHP z substancjami chemicznymi”

SEMINARIUM NA TEMAT „BHP Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI”

 

W dniu 18 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.

 

Kolejne w tym roku szkolenie dla Członków OSPSBHP Oddział Gdańsk, zorganizowane przez Zarząd Oddziału, zgromadziło w gościnnych progach Urzędu Miasta Gdańska blisko 80 osób. Do omówienia trudnego i niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w kontakcie z substancjami chemicznymi zaproszono doświadczonych wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach.

Seminarium otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego, Pan Marek Nościusz. Witając zebranych w sali konferencyjnej uczestników, podziękował wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do udziału w szkoleniu oraz za przygotowanie materiałów wykładowych i ćwiczeniowych. Odniósł się ponadto do zapowiadanych przez ustawodawcę zmian w obszarze przepisów prawa pracy, w szczególności do zagadnień związanych ze szkoleniami okresowych pracowników w dziedzinie bhp.

Temat „Wypadki przy pracy a substancje chemiczne” omówiła Inspektor Pracy OIP w Gdańsku doktor nauk chemicznych Pani Monika Szyrszyng. Wychodząc od definicji wypadku przy pracy i określenia celu procesu jego badania, Pani Inspektor położyła duży nacisk na kwestię konieczności weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym doszło do wypadku oraz prawidłowego sformułowania wniosków powypadkowych, których realizacja ma prowadzić do poprawy bezpieczeństwa. W dalszej części wykładu mowa była o definicji czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie, jakie niesie za sobą obecność czynnika niebezpiecznego w środowisku pracy. Istotną kwestią było również omówienie przez Panią Inspektor oceny ryzyka przy występowaniu czynnika chemicznego na stanowisku pracy, a także przykładowych kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, które stanowią podstawowe źródło informacji przy opracowywaniu wspomnianej dokumentacji. Uczestnicy szkolenia mogli ponadto prześledzić, na podstawie zaprezentowanego wypadku przy pracy, czynności inspektora pracy wezwanego do takiego wypadku.

Wykład na temat: „Zasady bezpieczeństwa podczas transportu substancji niebezpiecznych” wygłosiła Pani mgr inż. Bożena Konarska Doradca ds. Bezpieczeństwa Transportu Drogowego ADR. Pani Konarska przedstawiła podstawową klasyfikację produktów chemicznych. Ze względu na bezpieczeństwo transportu i stosowania zalicza się je do dwóch grup: nie stwarzających zagrożeń (nie są niebezpieczne w transporcie) i stwarzających zagrożenie, w tym odpady magazynowane w celu późniejszego przetransportowania do utylizacji (niebezpieczne w transporcie). Dokumentem, który w znacznej części reguluje międzynarodowy transport drogowy towarów niebezpiecznych jest umowa europejska zawarta w 1957 r. w Genewie, potocznie nazywana umową ADR, którą Polska ratyfikowała 1975 r. Wśród przepisów krajowych na uwagę zasługuje ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Przepisy ADR nie zastępują innych przepisów, stanowią dodatkowe wymagania. Pani Konarska omówiła sposób, w jaki powyższe przepisy regulują zasady bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Na system bezpieczeństwa składają się m. in. prawidłowa klasyfikacja towaru, dobór odpowiedniego opakowania, oznakowanie ostrzegawczo-informacyjne towaru, oznakowanie pojazdu, a także szkolenia osób zaangażowanych w przewóz.

Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznali się z klasyfikacją towarów niebezpiecznych oraz z ogólnymi wymaganiami przewozu tych towarów opartymi o umowę europejską ADR. Wykład zakończyło omówienie przepisów umowy ADR w odniesieniu do gospodarki odpadami.

Po przerwie na kawę i poczęstunek przyszedł czas na zajęcia praktyczne z zakresu tworzenia oceny ryzyka zawodowego substancji chemicznych. Trudnego zadania poprowadzenia warsztatów podjęła się Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku mgr inż. Pani Aleksandra Hnatow. Słuchacze, na podstawie otrzymanych w wersji papierowej kart charakterystyki, przy wydatnej pomocy i wsparciu Pani Inspektor, dokonywali oceny ryzyka zawodowego przykładowych substancji chemicznych. Czas przeznaczony na warsztaty (ok. 2,5 godz.) pozwolił uczestnikom na bliższe zapoznanie się z trudnym zagadnieniem, przysparzającym wielu problemów w codziennej pracy osób szacujących ryzyko zawodowe tychże substancji.

Na zakończenie seminarium, Prezes Oddziału Gdańskiego, Pan Marek Nościusz, podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywność. Szczególne podziękowania skierował do wykładowców, którzy przyjęli zaproszenie Zarządu i zechcieli podzielić się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem.

Zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi wciąż pozostaje w sferze zainteresowań naszych Członków i zapewne planując w przyszłości szkolenia, będziemy do niego wracać.

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu