„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 5 listopada 2020 roku odbyło się seminarium podnoszące wiedzę z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.
Uczestniczyło w nim około 70 osób.

­

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia, seminarium dla
Członków naszej organizacji zorganizowano w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy
internetowej. Tematem seminarium były „Aktualności w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-
2 – regulacje prawne, praca zdalna, spotkania firmowe (biznesowe). Ocena ryzyka zawodowego w
narażeniu na koronawirusa”. Materiały dydaktyczne przygotował i wykład poprowadził Inspektor
Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Pan Piotr Gronczewski.


Wykład dotyczył szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, ich rodzajów,
klasyfikacji i występowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia sklasyfikowania wirusa
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Szeroko omówiono ryzyko zawodowe i sposoby
ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym poprzez stosowanie substancji i mieszanin
chemicznych do dezynfekcji rąk i powierzchni, co przyczynia się po stronie pracodawcy do powstania
obowiązku zapewnienia pracownikom ochrony przed zagrożeniami ze strony substancji
niebezpiecznych. Ciekawym zagadnieniem omawianym podczas szkolenia był temat SARS-CoV-2 jako
zagrożenie psychospołeczne, jego skutki dla organizmu, sposoby radzenia sobie ze stresem przy
współudziale pracodawcy.

Osobnym zagadnieniem omówionym podczas szkolenia były zagadnienia prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. Szereg wątpliwości budzi
pojęcie „pracy zdalnej”, jego definicja, a także termin „polecenie wykonania pracy zdalnej”, które jak
dotąd nie znalazły swojego uregulowania w Kodeksie pracy. Wykładowca omówił słuchaczom
szkolenia te zagadnienia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podsumowując spotkanie, Wiceprezes Oddziału pan Michał Chłopecki złożył podziękowania wykładowcy,
Panu Piotrowi Gronczewskiemu za interesujące i profesjonalnie poprowadzenie szkolenia, za ciekawe
prezentacje i materiały szkoleniowe, a licznej grupie słuchaczy za udział.

Opracowała:
Małgorzata Hillar
Sekretarz Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk