W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyła się konferencja „Wypadki przy pracy a koszty społeczne”

     W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyła się konferencja „Wypadki przy pracy a koszty społeczne”. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny OSPS BHP przy współudziale Zarządu Oddziału w Gdańsku. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz drobny upominek z logo Stowarzyszenia.

     Prowadzący spotkanie Ryszard Frelich zapoznał uczestników konferencji z programem, a Prezes Oddziału w Gdańsku Zofia Formella powitała zaproszonych gości, którzy zaszczycili konferencję swoją obecnością. Obecni byli m.in.: Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Mieczysław Szczepański – Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku wraz ze współpracownikami, Jan Rzepecki z CIOP-PIB, Jacek Parszuto – Dyrektor Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, Krystyna Fornalik – Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku, Adam Jabłoński – Prezes Zrzeszenia Producentów Ochron Osobistych, Prezes Firmy Swed Polexi – Piotr Piechowicz, Iwona Pawlaczyk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” , Marek Nościusz – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Zarządu Głównego oraz liczni członkowie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia.

     Konferencję rozpoczęło wystąpienie Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP i zarazem członka Rady Ochrony Pracy Marka Nościusza. Przedstawił on wymogi Unii Europejskiej dotyczące zmniejszenia ilości wypadków przy pracy o 25%, co w naszym kraju będzie bardzo trudne. Podkreślił jak ważną rolę w zapobieganiu wypadkom pełnią służby bhp. Współczesny behapowiec, oprócz wiedzy i doświadczenia, aby skutecznie wypełniać swoje zadania związane z propagowaniem i podnoszeniem standardów bezpieczeństwa, musi mieć dodatkowe wsparcie. To właśnie zadanie realizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i CIOP-PIB. Kończąc swoje wystąpienie Prezes ZG podkreślił, że w rocznicę pamięci ofiar wypadków przy pracy należy mieć świadomość, że w procesie pracy człowiek jest najważniejszy.

     Na znaczenie współdziałania służb bhp z inspekcją pracy zwróciła uwagę, w krótkim wystąpieniu, Anna Tomczyk, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Stwierdziła, że pracownicy służby bhp są dla PIP cennymi naturalnymi sojusznikami, z którymi inspektorzy pracy spotykają się na co dzień w zakładach i wspólnie działają na rzecz poprawy warunków pracy. W związku z obchodzonym właśnie jubileuszem 90-lecia powołania w Polsce Państwowej Inspekcji Pracy, Anna Tomczyk wręczyła Prezesowi Markowi Nościuszowi pamiątkowy medal.

     Zadania PIP w zakresie prewencji wypadków przy pracy przybliżył uczestnikom konferencji Andrzej Kowerski, kierownik Sekcji Wypadkowej w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP. Zaakcentował, że inspekcja realizuje je poprzez badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrolę stosowania środków zapobiegających oraz przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także poprzez udzielanie porad i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

     Z kolei Henryk Batarowski, kierownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Gdańsku mówił m.in. o kosztach wypadków. W 2008 r. koszty świadczeń pieniężnych wypłaconych przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniosły ponad 4,7 mld zł. Tymczasem całkowite koszty ponoszone przez państwo w wyniku wypadków przy pracy i chorób są 4-5 krotnie większe. Dla budżetu państwa, a co za tym idzie całego społeczeństwa, jest to więc bardzo dotkliwy wydatek.

     Koszty ponoszone z tytułu wypadków przy pracy w województwie pomorskim na przestrzeni ostatnich lat omówił Piotr Domaradzki, przedstawiciel ZUS w Gdańsku.
Nowe zasady zróżnicowania składek na społeczne ubezpieczenia wypadkowe przedstawił dr Jan Rzepecki z CIOP-PIB. Omówił kryteria kategorii ryzyka dla grupy działalności, oraz kierunki doskonalenia tego systemu. Prelekcja Pani Agnieszki Szczygielskiej z CIOP-PIB miała na celu przybliżenie słuchaczom konferencji nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012, która została opracowana na wniosek Rady Ochrony Pracy. Głównym celem tej strategii jest zapobieganie negatywnym skutkom przemian społeczno-gospodarczych i postępu technologicznego dla zdrowia i życia pracowników.

     Następnie pracownicy służby BHP dwóch zakładów pracy Jerzy Tyborowski i Kajetan Kwiatkowski przedstawili prezentacje „Dobrych praktyk” czyli zasady postępowania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy: Mostostal Pomorze S.A. i Grupy LOTOS S.A.
Konferencję zakończyło wystąpienie Prezesa Oddziału Gdańskiego Zofii Formella, która przedstawiła historię Oddziału gdańskiego przypominając również jego założycieli.

Wyróżnione członkinie gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia: Maryla Bach, Maria Janiszewska i Bogumiła Karpowska otrzymały z rąk Prezesa Zarządu Głównego dyplomy uznania.

Prezes Oddziału Zofia Formella