Szkolenie, „Systemy pierwszej pomocy w świetle obowiązujących przepisów prawnych” 22-23.06.2012r.

    W dniach 22-23 czerwca 2012 roku w pięknie położonym Ośrodku Szkoleniowym w Zwartowie odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane dla Członków Gdańskiego Oddziału OSPSBHP połączone ze spotkaniem integracyjnym.
Tematem szkolenia były „Zasady udzielania pierwszej pomocy w świetle obowiązujących przepisów prawnych”.
W szkoleniu uczestniczyło 46 osób i przeprowadzono je w dwóch częściach.
W pierwszej części Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Pan Sławomir Pytlik przedstawił zagadnienie udzielania pierwszej pomocy w aspekcie przepisów prawnych powołując się głównie na Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp. Wskazał też inne przepisy określające obowiązki i sposób organizacji udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy.
W trakcie wykładu powoływał się na nieprawidłowości wykazane w czasie kontroli PIP w zakładach pracy dotyczące omawianej tematyki. Na bieżąco Inspektor Pracy odpowiadał również na zadawane pytania przez słuchaczy, których było wyjątkowo dużo.
Drugą, praktyczną część szkolenia prowadziło dwóch ratowników medycznych. W tej części zajęć ratownik medyczny Pan Dawid Turski omówił m.in. przepisy wynikające z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz stosowne zapisy Kodeksu Karnego stanowiące o odpowiedzialności osób udzielających pierwszej pomocy, głownie za powstałe w trakcie reanimacji negatywne jej skutki. Konsekwencje prawne niejednokrotnie budziły wśród słuchaczy wątpliwości. Prowadzący podkreślał niejednokrotnie, że szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest złożonym procesem wymagającym niezbędnej wiedzy o sposobie prowadzenia akcji ratowniczej jak również umiejętności praktycznych. W trakcie wykładu omówił tzw. „łańcuch przeżycia” oraz resuscytację oddechowo- krążeniową u dorosłych oraz u dzieci a także istotę działania defibrylatorów.Wyjaśnił ponadto zasady postępowania w przypadku doznania innych obrażeń i urazów ciała.
Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, w których ćwiczyli pod nadzorem ratownika sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Prowadzący zajęcia zwracali uwagę na ważność takich elementów jak:
– ocenę stanu osoby reanimowanej,
– prawidłowość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby dorosłej oraz u dziecka oraz
– właściwe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Podczas ćwiczeń instruktorzy podkreślali celowość wykonywania poszczególnych czynności ratowniczych oraz zwracali uwagę na dokładność ich wykonywania. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nim udział a także materiały prezentowane przez wykładowców. Po szkoleniu zgodnie z programem odbyło się również spotkanie popołudniowe członków Oddziału OSPSBHP podczas którego Katarzyna Małecka – członek Zarządu Oddziału przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Oddziału Gdańskiego.

    Dyskusja wśród członków ukierunkowana była na tematykę szkoleń oraz spotkań. Na zakończenie spotkania Zofia Formella zapewniła, iż wskazane przez członków oczekiwania i wnioski Zarząd Oddziału zamierza sukcesywnie realizować.
Prezes Zarządu Oddziału zachęcała też wszystkich członków do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia czyli do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Oddział Gdański spotkaniach i szkoleniach oraz do wspólnej społecznej pracy. Po części edukacyjnej wszyscy zebrani uczestniczyli we wspólnym grillu, a wieczorem spotkali się przy muzyce na uroczystej kolacji.