W dniu 20 kwietnia w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

W dniu 20 kwietnia w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP.

Uczestniczyło w nim około 50 osób.

W związku z przypadającym w kwietniu Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk zaprosił swoich Członków i osoby niezrzeszone do Urzędu Miasta Gdańska na comiesięczne szkolenie. Prezes Oddziału, pan Marek Nościusz, otwierając spotkanie, przywitał zebranych w sali konferencyjnej słuchaczy, dziękując w sposób szczególny wykładowcom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie i swoją obecnością uświetnili obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, Starszy Inspektor pracy p. Tomasz Czajka rozpoczął wykład od omówienia stanu wypadkowości w województwie pomorskim według danych GUS w 2016 roku, w odniesieniu do lat poprzednich. Słuchacze poznali liczbę wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, liczby osób poszkodowanych oraz liczby dni niezdolności do pracy. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Inspektora były nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy popełniane przez zespoły powypadkowe. Wśród najczęstszych błędów wymienił m. in. chaotyczne stosowanie metod badania wypadków, nieprawidłowe zabezpieczanie miejsca wypadku, czy brak określenia środków profilaktycznych. Wypowiedź zilustrował wieloma interesującymi przykładami z własnego doświadczenia zawodowego.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, pani Anna Raj omówiła zagadnienie kompetencji pielęgniarki specjalisty ochrony zdrowia pracujących w ograniczaniu skutków stresu u pracowników, w oparciu o krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Pani Raj zapoznała słuchaczy z katalogiem zadań zawodowych pielęgniarki specjalisty, z katalogiem umiejętności pielęgniarskich pożądanych w sprawowaniu opieki nad pracownikami narażonymi na stres, a także z katalogiem cech psychofizycznych przydatnych w realizacji omawianych zadań.

Tę część szkolenia zamykało wystąpienie przedstawiciela firmy ROBOD S.A. pana Tomasza Wittke, który w kilku zdaniach przypomniał zebranym ponad 25 letnią historię firmy. W tym czasie firma zdobyła doświadczenie oraz zaufanie klientów jako producent i dystrybutor wysokiej jakości odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej. Pan Wittke omówił także niektóre z dostępnych w ofercie produktów służących ochronie zdrowia pracownika, sposoby zaopatrywania klientów, czy też profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odzieży i środków ochrony indywidualnej do konkretnych potrzeb klienta. Na przygotowanym stoisku wystawowym, pani Karolina Kolankiewicz prezentowała przykładowy asortyment oraz wyjaśniała sposoby jego zastosowania i warunki zakupu.

W drugiej części spotkania szkoleniowego, głos oddano pani psycholog Aleksandrze Guzik, która zajęła się tematem psychologii pracy pracownika służby BHP. Pani psycholog przedstawiła przedmiot i założenia psychologii pracy, omówiła m. in. znaczenie doradztwa zawodowego przy wyborze ścieżki zawodowej, czynniki sukcesu w pracy, motywacji do pracy, a także problemy dyskryminacji czy stresu w miejscu pracy. Na tym tle pani Guzik ukazała pracownika służby BHP i wymagania, jakim musi sprostać w codziennej pracy zawodowej. Szczególny nacisk położyła na umiejętność przystosowywania się do zróżnicowanych warunków pracy, komunikatywność, cierpliwość i dokładność, zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem oraz gotowość do nieustannego dokształcania się. Omówienie zagadnienia komunikacji jedno – i dwukierunkowej, w tym pomocnych narzędzi w aktywnym słuchaniu (np. parafraza, dowartościowanie, informacja zwrotna i in.), spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Podsumowaniem tego wykładu niech będzie zdanie: „Skuteczna komunikacja zachodzi, gdy odbiorca rozumie sytuację tak, jak zamierzał nadawca”.

Szkolenie zamykało wystąpienie przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego pana Jarosława Wójcika, który na podstawie obowiązujących przepisów omówił temat związany z bezpiecznym eksploatowaniem urządzeń transportu bliskiego. Przypomniał obecnym katalog urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, przedstawił kategorie i rodzaje uprawnień do obsługi tego typu urządzeń, a także możliwości uzyskania uprawnień oraz ich honorowanie w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzący spotkanie, prezes Oddziału pan Marek Nościusz, kończąc spotkanie, złożył podziękowania wszystkim wykładowcom za ciekawe i profesjonalnie przygotowanie i poprowadzenie szkolenia, za interesujące prezentacje i materiały szkoleniowe, a przybyłym słuchaczom za aktywny udział.

Małgorzata Hillar

sekretarz Zarządu