„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”
W dniu 28 lutego 2019 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.
Uczestniczyło w nim 50 osób.

Szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ulicy Długi Targ, w sąsiedztwie Dworu Artusa.
Organizatorem i gospodarzem szkolenia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Firmy 3M. Szkolenie zgromadziło pięćdziesięciu słuchaczy.Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, pan Marek Nościusz, otwierając seminarium, powitał wykładowców i zebranych w Sali uczestników szkolenia. 

Inspektor OIP w Gdańsku, pan Piotr Gronczewski, zaprezentował działania prewencyjno – promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa” to kampania długofalowa, obliczona na lata 2019-2021. Planowane na rok 2019 programy prewencyjne to „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, „Prewencja wypadkowa”, „Zdobądź dyplom PIP? – program dedykowany mikro zakładom, a także „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – działania skierowane do rolników indywidualnych. Ponadto PIP przygotowała szereg programów edukacyjnych podnoszących poziom wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpiecznych warunków pracy, m. in. propagowanych wśród młodzieży szkolnej i akademickiej – konkurs „Kultura bezpieczeństwa”, wśród pracodawców zatrudniających do 50 osób – „Budowa – stop wypadkom!” oraz wśród pracodawców i pracowników – Kampania informacyjno edukacyjna „Pracuję legalnie!” i „Czas pracy kierowców, a wypadki drogowe”. Na uwagę zasługują również coroczne konkursy PIP promujące pożądane postawy w zakresie praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczną i higieniczną pracę, a wśród nich „Najaktywniejszy pracownik służby BHP”.

Kierownik słupskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, Nadinspektor pracy Dariusz Smoliński omówił podstawowe zasady BHP podczas organizacji prac budowlanych, w tym przede wszystkim odpowiedzialność inwestora, projektanta i kierownika budowy za poszczególne zadania realizowane w kolejnych etapach procesu budowlanego. Przedstawił znaczenie i wymagania Planu BIOZ, najważniejszego dokumentu chroniącego zdrowie i życie pracowników na budowie. Zaprezentował również założenia kampanii PIP pod nazwą „Budowa! Stop wypadkom!”, która odnosi się do wymagań prawnych dotyczących organizacji jednego z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy, placu budowy oraz kwestii legalności zatrudnienia w branży budowlanej.

Pani Mateusz Robaszkiewicz, przedstawiciel Firmy 3M, w wystąpieniu zatytułowanym „ABC bezpiecznej pracy na wysokości” zaprezentował uczestnikom szkolenia najnowsze osiągnięcia i rozwiązania w obszarze zabezpieczenia pracownika podczas wykonywania tego rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się zarówno z nowymi technologiami zastosowanymi w produkcji środków ochrony osobistej do pracy na wysokości poprzez bezpośredni kontakt z produktem, z jego możliwościami i właściwościami.

Dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia był wykład przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, st. kpt. Łukasza Płusę. Wykład dotyczył postępowania podczas
gaszenia pożarów gazów, właściwości fizyko-chemicznych ich mieszanin, zjawisk towarzyszących emisji i
pożarom gazów, w tym gazu propan-butan.

Podsumowując spotkanie, Prezes Oddziału pan Marek Nościusz, złożył podziękowania wszystkim
wykładowcom za interesujące i profesjonalnie poprowadzenie szkolenia, za ciekawe prezentacje i materiały szkoleniowe, a przybyłym licznie słuchaczom za aktywny udział.

Opracowała:

Małgorzata Hillar
Sekretarz Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk