„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 25 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się szkolenie z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.

Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

Od lat korzystamy z uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, gdzie w Sali konferencyjnej odbyło się drugie w
tym roku szkolenie dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk.
Tym razem tematem przewodnim było bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców Zarząd Oddziału zaprosił przedstawicieli Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku oraz przedstawiciele firmy Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Szkolenie zgromadziło
pięćdziesięciu słuchaczy.

Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, pan Marek Nościusz, otwierając Seminarium, powitał wykładowców i
zebranych w Sali uczestników szkolenia. Następnie przedstawił plan szkoleń do kwietnia br. i ich tematykę.

Starszy kapitan p. Michał Mańkowski, reprezentujący Państwową Straż Pożarną w Gdańsku, wprowadził
słuchaczy w zagadnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jaką powinien się legitymować pracownik
służby BHP. Organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażone są w szczególne uprawnienia kontrolne o
charakterze prewencyjnym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szeroko omówił czynności kontrolno-
rozpoznawcze PSP i odpowiedzialność właściciela, zarządcy bądź użytkownika obiektu za realizację obowiązków
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród czynności kontrolnych sprawdza się stan dróg ewakuacyjnych, ich
prawidłowe oznakowanie, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, oświetlenie awaryjne, obudowa i zabezpieczenie
przed dymem klatek schodowych ? tzw. pionowych dróg ewakuacyjnych. Sprawdzany jest także podręczny
sprzęt gaśniczy, hydranty i zaopatrzenie w wodę, stałe urządzenia gaśnicze.

Dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszył się wykład połączony z pokazem praktycznym,
przygotowany i poprowadzony przez przedstawicieli firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Panowie Jerzy Przekota i
Arkadiusz Gniazdowski zaprezentowali profil działalności firmy, nowoczesne rozwiązania technologiczne w
branży gazów przemysłowych, a także podstawowe wymogi prawne odnoszące się do tej branży. Druga część
wykładu poświęcona była praktycznym zastosowaniom gazów przemysłowych i ich właściwościom fizycznym.
Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa w obchodzeniu się z gazami przemysłowymi, ilustrując
temat doświadczeniami fizycznymi. Wyjaśniono także sposoby bezpiecznego przechowywania i
transportowania gazów technicznych zarówno tych w butlach, jak i w zbiornikach kriogenicznych.

Podsumowując spotkanie, Prezes Oddziału pan Marek Nościusz, złożył podziękowania wszystkim
wykładowcom za interesujące i profesjonalnie poprowadzenie szkolenia, za ciekawe prezentacje i materiały
szkoleniowe, a przybyłym licznie słuchaczom za aktywny udział.

Opracowała:

Małgorzata Hillar
Sekretarz Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk