W dniu 26.09.2014 r. Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk zaprasza wszystkich swoich członków na bezpłatne szkolenie.

W dniu 26.09.2014 r. członkowie oddziału Gdańsk uczestniczyli w szkoleniu „Wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn oraz ryzyko zawodowe, świadczenia ZUS i wypadki w kontekście wymagań zasadniczych i minimalnych”. Szkolenie było zorganizowane przez OIP w Gdańsku przy współudziale OSPS BHP O/Gdańsk, gdzie udział wzięło 60 osób.

Pierwszą cześć szkolenie poprowadził Nadispektor OIP w Gdańsku Pan Krzysztof Kosecki – przypominając słuchaczom dyrektywę określająca wymagania zasadnicze, jakie mają spełniać wyroby, aby korzystać z prawa do swobodnego obrotu na obszarze WspólnotyEuropejskiej. Podstawowymi wyróżnikami potwierdzającymi bezpieczeństwo maszyn – czyli spełnienia wymogów zasadniczych to dostarczenie użytkownikowi kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny, zawartej w Deklaracji Zgodności CE sporządzonej w języku polskim. Natomiast znakowanie maszyny musi być wykonane w sposób czytelny i trwały. W dalszej kolejności Nadinspektor omówił Dyrektywę 2009/104/WE – dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa na budowie i użytkowanego tam sprzętu roboczego. Zwrócił słuchaczom uwagę na to, że minimalne wymagania techniczne nie oznaczają konieczności stosowania takich samych środków, jak w przypadku podstawowych wymagań dotyczących nowych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Drugą część szkolenia rozpoczął Inspektor OIP w Gdańsku Pan Piotr Gronczewski tematem „Ocena ryzyka zawodowego, świadczenia ZUS oraz wypadki w kontekście wymagań zasadniczych i minimalnych”. Przedstawił obowiązki pracodawcy i pracownika zawarte w Dyrektywie 89/391/89 mówiącej o tym, iż zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników jest możliwe tylko poprzez nadzorowanie ryzyka zawodowego.