W dniu 25.02.2015 r. w Sali Urzędu Miasta Gdańska odbyło się szkolenie dla członków OSPSBHP O/ Gdańsk „Odpowiedzialność Służby BHP za wypadki przy pracy oraz bieżące zmiany w przepisach dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.”

W dniu 25.02.2015 r. w Sali Urzędu Miasta Gdańska odbyło się szkolenie dla członków OSPSBHP O/ Gdańsk „Odpowiedzialność Służby BHP za wypadki przy pracy oraz bieżące zmiany w przepisach dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.” Uczestniczyły w nim 84 osoby. Na szkolenie zaproszono przedstawicieli Falck Medycyny i przedstawicieli GDPM – Grupa Doradcza Prawno-Medyczna.

Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała wszystkich obecnych i oddała głos pierwszemu z prelegentów – Panu Henrykowi Batarowskiemu przedstawicielowi OIP w Gdańsku. W ramach działań prewencyjnych przedstawił on stan wypadkowości w woj. pomorskim w roku 2014 kładąc szczególny nacisk na wypadki ciężkie i śmiertelne.

Ekspert Falck Medycyny – Pani Ewa Lewicka omówiła zasady dobrych praktyk w opiece profilaktycznej nad pracownikami, a następnie dr med. Iwona Piotrowska-Tryba przedstawiła zmiany w przepisach dotyczące profilaktycznych badań lekarskich. Uczestnicy mogli również zapoznać się z szeroką gamę ofert usług medycznych jakie posiada Firma.

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się temat „Warto znać swoje prawa”, które przedstawił Pan Tomasz Popielski przedstawiciel firmy GDPM. W skrócie omówił przyczyny wypadków i szkody ( rzeczowe i osobowe) na bazie, których pracownik służby BHP może być pociągnięty do odpowiedzialności. W dalszej części szkolenia prelegent wskazał najczęstsze uchybienia w sporządzanej dokumentacji powypadkowej oraz nieprawidłowości w ustalaniu okoliczności wypadków, a także zwrócił uwagę na zbyt okólne traktowanie wniosków i zaleceń profilaktycznych w sporządzanych protokołach. Na zakończenie głos zabrał dyrektor firmy- Pan Tomasz Rosa, który przedstawił możliwości i korzyści płynące ze współpracy z firmą GDPM dla pracownika służby BHP oraz plusy posiadania polisy OC.

Po zakończeniu części szkoleniowej Prezes Oddziału przedstawiła sprawozdanie informacyjno – sprawozdawcze z działalności Oddziału za rok 2014.