W dniu 24.11.2017r. odbyła się konferencja zatytułowana „Bezpiecznie od początku na budowie”

KONFERENCJA „BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU NA BUDOWIE”

POMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
GDAŃSK, 24 LISTOPADA 2017 R.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem Marszałka Województwa
Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka, przez Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB

„Bezpiecznie od początku”.
[su_spacer size=”10″]

W dniu 24 listopada 2017 r. w Gdańsku, w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja zatytułowana „Bezpiecznie od początku na budowie”, która zgromadziła liczne grono słuchaczy w liczbie blisko stu osób. W gronie tym znaleźli się zarówno Członkowie naszej organizacji, jak i osoby spoza niej, zainteresowane tematem.[su_spacer size=”10″]

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Partnerami byli: Państwowa Inspekcja Pracy, ZZ Budowlani, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KWPSP w Gdańsku, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPEX Gdynia.[su_spacer size=”10″]

Patronat Honorowy nad organizacją konferencji objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk.[su_spacer size=”10″]

Konferencję otworzył Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP p. Marek Nościusz, który zaprezentował program konferencji, cele, jakie przyświecają organizatorom oraz przedstawił, zaproszonych do wygłoszenia wykładów, prelegentów.[su_spacer size=”10″]

Z ramienia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wystąpiła pani Agnieszka Szczygielska, która w przedstawionej prezentacji przybliżyła zebranym cel naszego spotkania. Ogólnopolska kampania społeczna pn. „Bezpiecznie od początku”, w ramach której zorganizowano konferencję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, poświęcona została bezpieczeństwu pracy pracowników młodych oraz niedoświadczonych i realizowana jest od marca do grudnia 2017 r. Jak wynika z danych GUS, młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegają wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz przez podejmowanie niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań. Stąd konieczność podjęcia działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, skierowanych do młodych pracowników. W ramach kampanii CIOP – PIB przygotował konkursy na plakat, fotograficzny i filmowy.[su_spacer size=”10″]

Okręgową Inspekcję Pracy w Gdańsku reprezentowali panowie: zastępca Okręgowego Inspektora Pracy p. Krzysztof Lisowski oraz Starszy Inspektor pracy p. Andrzej Radowski. Pan Krzysztof Lisowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zapis Konstytucji gwarantujący wszystkim prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przypomniał rolę Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli, nadzoru, prewencji i promocji. W tym kontekście odniósł się do statystyk wypadkowości w branży budowlanej, porównujących pierwsze półrocza ubiegłego i bieżącego roku zarówno w skali województwa, jak i kraju.[su_spacer size=”10″]

Starszy inspektor pracy p. Andrzej Radowski, omówił kwestię przeciwdziałania wypadkom w budownictwie, zwracając szczególną uwagę na rolę pracodawców, jako podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy na swoim terenie. Odniósł się w głównej mierze do zapisów Kodeksu pracy, które nakładają na nich szereg obowiązków w zakresie podejmowania działań dążących do eliminowania zagrożeń w środowisku pracy.[su_spacer size=”10″]

W imieniu Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie głos zabrał Sekretarz Krajowy ds. Warunków Pracy pan Mirosław Ossowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę związków zawodowych i służby BHP w budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmach i zapobieganiu wypadkom przy pracy.[su_spacer size=”10″]

Następnie głos zabrała pani Edyta Trzcińska z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, omawiając programy prewencji wypadkowej i rentowej funkcjonujące we współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi. W ramach prewencji wypadkowej mowa jest o wsparciu rzeczowym w postaci pakietów środków ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw – laureatów programów prewencyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa, a także o dofinansowaniu działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wsparcie merytoryczne w ramach prewencji wypadkowej przejawia się w organizowaniu szkoleń i kampanii społecznych, upowszechnianiu materiałów informacyjnych, refundacji świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień zdrowotnych. Prewencja rentowa to program rehabilitacji leczniczej (ambulatoryjnej lub stacjonarnej), która ma na celu przywrócenie do pracy osób chorych rokujących odzyskanie zdolności do pracy.[su_spacer size=”10″]

Dobre praktyki BHP w cementowniach zaprezentował przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu pan Grzegorz Krechowiecki. Głównym zagadnieniem wykładu była kwestia obecności krzemionki krystalicznej w produkcji materiałów budowlanych, ceramiki czy szkła. Z powodu skutków dla organizmu, jakie wywołuje ekspozycja na krystaliczną krzemionkę, należy zastosować podobne podejście jak do substancji chemicznych niebezpiecznych. Stąd konieczność wdrażania rozwiązań służących eliminowaniu lub ograniczaniu obecności krzemionki w miejscach pracy poprzez wdrażanie różnego rodzaju systemów redukowania zapylenia, stosowanie środków ochrony osobistej, prowadzenie szkoleń i instruktaży. Uczestnicy konferencji zapoznali się z szeregiem dobrych praktyk dotyczących np. systemów ocen ryzyka zawodowego, bezpośrednich systemów ochrony, prewencji wypadkowej, szkoleń czy też budowania kultury bezpieczeństwa wśród załóg.[su_spacer size=”10″]

Zagadnienie pierwszej pomocy na budowie omówił ratownik medyczny pan Adam Patałuch. Poważne wypadki zdarzają się nawet na najlepiej przygotowanej budowie. Robotnicy budowlani często pracują pod presją czasu, starając się zakończyć kolejny etap robót w wyznaczonym terminie. Do wypadków dochodzi na rusztowaniach, w wykopach lub z udziałem maszyn i narzędzi. Dlatego każda osoba pracująca na budowie powinna przejść przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Ta umiejętność może uratować zdrowie lub życie współpracownika. Swój wykład pan Patałuch zilustrował wieloma przykładami z własnego bogatego doświadczenia zawodowego.[su_spacer size=”10″]

Wymagania przeciwpożarowe przed oddaniem obiektu do użytkowania w świetle obowiązujących uregulowań prawnych omówił specjalista KWPSP w Gdańsku młodszy brygadier pan Paweł Wanat. Na podkreślenie zasługuje zasada, która zawiera się w stwierdzeniu, że podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi. Istotnym problemem jest również kwestia zabezpieczenia pożarowego budowy, w tym prac pożarowo niebezpiecznych.[su_spacer size=”10″]

Po przerwie, w drugiej części konferencji, dwudziestominutowe wystąpienia zaprezentowali następujący wykładowcy:[su_spacer size=”10″]

– Magdalena Stola-Kowalska, Członek OSPSBHP O/Gdańsk – Światowe praktyki w zakresie
kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy i możliwości wdrożenia ich w firmach budowlanych;[su_spacer size=”10″]

– Marcin Marszałkowski, Członek OSPSBHP O/Gdańsk – Bezpiecznie na wysokości (rusztowania,
pomosty i drabiny);[su_spacer size=”10″]

– Anna Konstanciuk, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPEX Gdynia – Pomiary
środowiska pracy na budowie;[su_spacer size=”10″]

– Jacek Sosnowski, doradca PROTEKT – ŁÓDŹ – Ochrona przed upadkiem;[su_spacer size=”10″]

– Mateusz Robaszkiewicz, doradca 3M Poland – Nowoczesne środki ochrony indywidualnej w
bezpieczeństwie na budowie;[su_spacer size=”10″]

– Arkadiusz Nadziejko, doradca UVEZ SAFETY POLSKA – Środki ochrony wzroku;[su_spacer size=”10″]

Na zakończenie, podsumowania konferencji dokonał Członek Sieci Ekspertów ds. BHP Certyfikowanych przez CIOP – PIB pan Mariusz Butowski, a wykładowcom i uczestnikom wydarzenia podziękował Prezes OSPSBHP O/Gdańsk pan Marek Nościusz.[su_spacer size=”10″]

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału Gdańsk kieruje szczególne podziękowania w stronę Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka za objęcie konferencji Honorowym Patronatem oraz za umożliwienie zorganizowania wydarzenia w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego.[su_spacer size=”10″]

 

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu

[su_spacer size=”10″]