W dniach 14-15.06.2013r. w Hotelu Orle w Gdańsku-Sobieszewie, odbyła się KONFERENCJA pn. „Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”

W dniach 14-15.06.2013r. w Hotelu Orle w Gdańsku-Sobieszewie, odbyła się KONFERENCJA pn. „Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” realizowana w ramach europejskie kampanii informacyjnej pn. „Partnerstwo dla prewencji – zorganizowana przez CIOP-PIB i OSPSBHP Zarząd Główny przy udziale o/Gdańsk.

Wszyscy uczestnicy Konferencji zostali powitani przez prof. dr hab. n. med. Danutę Koradecką, która poprowadziła spotkanie. Następnie głos zabrali: Tadeusz Majchrowicz z KK NSZZ „Solidarność”, Marek Nościusz- Prezes ZG OSPSBHP oraz Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Każdy z nich oprócz powitania przybyłych podkreślił konieczność organizowania takich spotkań i rozmawiania na temat bezpieczeństwa pracy.

Po części oficjalnej głos zabrali poszczególni prelegenci. Jako pierwsza wystąpiła Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, która w ciekawy sposób omówiła cele strategiczne kampanii „Partnerstwo dla prewencji – europejska kampania 2012-2013 na rzecz bezpieczeństwa pracy”.  W trakcie wystąpienia wielokrotnie wskazywała stopnie zaangażowania kadry zarządzającej w kwestie bezpieczeństwa pracy, ich rolę przywódczą oraz współdziałanie pracowników z pracodawcami dla poprawy bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Michał Chłopecki – członek OSPSBHP/ o Gdańsk, który omówił „Współpracę na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” na podstawie swojego przedsiębiorstwa tj. Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni. W trakcie prelekcji przedstawił firmę i obowiązujące tam dobre praktyki.

Kolejnym prelegentem była Pani Marzena Flis z KK NSZZ „Solidarność”, która przedstawiła „Działanie związków zawodowych w zakresie prewencji wypadkowej”. Omówione zostały zadania Społecznej Inspekcji Pracy i wskazane słabe punkty Ustawy o SIP. Dokonano również porównania Społecznej Inspekcji Pracy z pracownikiem służby bhp.

„Rolę związków zawodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy” na podstawie wyników badań przedstawiła dr Barbara Krzyśków z CIOP-PIB. W ramach prowadzonych wieloletnich badań omówiona została wnikliwa analiza oraz wnioski działania związków zawodowych na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w poszczególnych sektorach.

Na koniec I części spotkania głos oddano Panu Pawłowi Rozowskiemu z Głównego Inspektoratu Pracy, który zaprezentował „Działanie prewencyjne i edukacyjne PIP realizowane we współpracy z partnerami społecznymi”. Prelegent pokazał w jaki sposób PIP promuje bezpieczeństwo pracy oraz jakie poczynią kroki prewencyjne.

W II części Konferencji odbył się panel dyskusyjny pt: „Partnerstwo dla prewencji”, którego moderatorem była p. prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, a udział w nim wzięli przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu Głównego – Marek Nościusz. Pod dyskusję uczestników zostało poddane kilka tez m.in. „Czy istnieje sprzeczność w interesach pracodawcy i pracownika, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy?”, „Co może zrobić pracodawca, żeby poprawić współpracę pomiędzy pracownikiem służby bhp i SIP-owcem oraz wizerunek tego pierwszego w oczach pracowników?”, „W jaki sposób osiągnąć większe zaangażowanie związków zawodowych w kwestie bezpieczeństwa pracy?”, „W jaki sposób związek zawodowy może bardziej wspierać działania SIP-owca?”

Wywiązała się ciekawa dyskusja, gdyż strony próbowały obronić swoje tezy i punkty widzenia. Podsumowując można jednak stwierdzić, że mimo odmiennego zdania w kilku kwestiach wszystkim chodziło o jedno o wypracowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa przez pracowników, przedstawicieli ds. bhp oraz kierowników i pracodawców. Wspólnym mianownikiem jest zmiana podejścia i świadomości wobec bhp wszystkich stron i zrozumienie, że dbałość o warunki i bezpieczeństwo pracy przyniesie korzyść nam wszystkim.

Sporządziła:
Katarzyna Małecka