Sprawozdanie z III Regionalnego Seminarium BHP woj. pomorskiego Łeba 10 – 11 października 2014 r.

Sprawozdanie z III Regionalnego Seminarium BHP woj. pomorskiego Łeba 10 – 11 października 2014 r.

W ramach tegorocznej kampanii CIOP-PIB „Dobra Komunikacja Elementem Bezpiecznej Pracy”dnia 10 października rozpoczęła się główna część seminarium pod roboczym tytułem – „Narzędzia  Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji” Organizatorami tego działania były oddziały Słupsk i Gdańsk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W seminarium wzięły udział 63 osoby z województwa pomorskiego – zrzeszonych w OSPSBHP z O/ Gdańsk i O/ Słupsk oraz przedstawicieli pracodawców i samych pracodawców. Zarząd Główny OSPSBHP objął patronatem honorowym to wydarzenie i był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego – Marka Nościusza. W seminarium uczestniczyła, a zarazem była jego głównym Prelegentem – Pani dr Ewa Matuska – Psycholog – Wykładowca z Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Wśród gości zaproszonych był Prezes Zarządu O/ Piła – Zygmunt Jeliński oraz przedstawiciele oddziału  Bydgoszcz , a także przedstawiciel Firmy PHU MAREL PLUS z Gdańska Pan Mirosław Modrzejewski.

Seminarium rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników przez Prezes oddziału Gdańsk, Zofię Formellę i Wiceprezesa oddziału Słupsk Tomasza Tandek. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu  Głównego Pan Marek Nościusz, który przedstawił sytuację prawną osób pracujących w służbie BHP na  dzień dzisiejszy, a także plany działania Stowarzyszenia, na rzecz powołania samorządu zawodowego pracowników służby BHP.

Część wykładową rozpoczął były Inspektor Pracy Pan Hubert Bogusławski, który omówił problemy i sposoby komunikacji pomiędzy pracodawcą, a specjalistą bhp spoza zakładu pracy. Odniósł się również do  sposobów komunikacji między pracodawcami, a Inspektorami Pracy, bazując na własnym doświadczeniu. Z uwagi na brak możliwości osobistego uczestnictwa przedstawiciela CIOP PIB – Prezes o / Gdańsk Pani  Zofia Formella przedstawiła ogólne założenia i cele tegorocznej Kampanii społecznej „Dobra Komunikacja Elementem Bezpiecznej Pracy„.

Pan Mirosław Mierzejewski, doradca handlowy Firmy MAREL PLUS z Gdańska zajmujący się dystrybucją i sprzedażą odzieży roboczej i ochron osobistych, przedstawił ofertę swojej Firmy. Zaprezentował szeroki i ciekawy asortyment produktów, którymi dysponuje MAREL PLUS.

Część główną seminarium rozpoczęła dr Ewa Matuska. W pierwszej części teoretycznej Pani dr omówiła sytuację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce na tle innych krajów. Przedstawiła również różnorodność narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które można zastosować w firmie. Podkreśliła jak ważnym elementem zarządzania, a także bezpiecznej pracy jest komunikacja w organizacji. Na przykładach przedstawiła rzeczywistość dotyczącą tej problematyki w polskich firmach.
Po przerwie, Pani doktor poprowadziła warsztaty z tematyki ?Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji?. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Każda z grup otrzymała zadanie/problem dotyczący BHP w firmie do rozwiązania. Zadaniem było ustalenie sposobu rozwiązania problemu, ustalenie narzędzi zakomunikowania o tym osobom, których dany problem dotyczy, terminu wykonania oraz oczekiwanych wyników. Po burzliwych obradach, każda z grup wyznaczała swojego przedstawiciela, który zaprezentował wyniki prac. Można było porównać działania oraz skorzystać z różnych sposobów spojrzenia na podobny problem.

Po zakończeniu warsztatów zaprezentowano „dobre praktyki BHP”, pierwsza głos zabrała Jolanta Olechnowicz – Specjalista ds. bhp z Firmy Cofely EC Słupsk, członek OSPSBHP w Słupsku, która omówiła „Dobre Praktyki” – w podnoszeniu świadomości bezpiecznej pracy poprzez spotkania integracyjne pracowników połączone z praktycznymi ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zwalczania pożarów. Temat przedstawiła na przykładzie firmy Cofely działającej w branży ciepłowniczej.

„Dobre praktyki” – „Przewidywać, zapobiegać, ponieważ bezpieczeństwo jest sprawą wszystkich” – to temat prezentacji przygotowanej przez Panią Katarzynę Szulc z OSPSBHP Gdańsk. Problematyka ta została omówiona na przykładzie stoczni CRIST S.A., w której pracuje. Uczestnicy dowiedzieli się o praktycznych technikach wypracowanych i wprowadzonych w firmie CRIST SA. Następnie przedstawiciele zarządów oddziałów podziękowali wszystkim uczestnikom i wykładowcom seminarium. Na zakończenie pierwszego dnia Prezes ZG Marek Nościusz wręczył wyróżnienia dla członków oddziału Słupsk OSPSBHP w związku z zakończonym konkursem ?Dobre Praktyki BHP? Pani Jolancie Olechnowicz z Cofely EC Słupsk oraz Pani Agnieszce Wiśniewskiej z Farm Frites Poland w Lęborku.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjno-prewencyjne od PIP oraz bezpłatne egzemplarze branżowej prasy : „Promotor BHP”, „Przyjaciel przy pracy” Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji podczas, której wzniesiono toast – symboliczną lampką szampana z okazji byłego „Dnia Pracownika Służby BHP?. Następnego dnia przedstawiciele zarządów oddziałów spotkali się w celu omówienia wniosków z odbytego seminarium. Podjęto decyzję o udziale oddziałów w przyszłym roku w europejskiej Kampanii Społecznej „Stres w pracy? Nie, dziękuję”.

Tym akcentem zakończyły się działania oddziałów w ramach Kampanii Społecznej CIOP PIB – „Dobra Komunikacja Elementem Bezpiecznej Pracy”.