Spotkanie Wigilijne Zarządu Głównego OSPS BHP

W dniu 11 grudnia 2009 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Wigilijne Zarządu Głównego OSPS BHP z Prezesami Oddziałów,
na którym podsumowano rok 2009 i przedstawiono plan pracy na rok 2010.
 Oddział Gdańsk był reprezentowany przez Panią Zofię Formella Prezes Oddziału i Janusza Ożarkowa Członka Zarządu.

Marek Nościusz Prezes ZG OSPS BHP podsumowując rok 2009 podkreślił znaczenie powstania nowych oddziałów w Toruniu, Sieradzu i Słupsku – Czyli jest nas 34 Oddziały. Był to rok, który obfitował w wiele konferencji i seminaria w Będzinie, Poznaniu, Częstochowie oraz w Gdańsku „Wypadki przy pracy a koszty społeczne”. Następnie prezes Marek Nościusz omówił projekt planu pracy ZG na rok 2010 wraz z wytycznymi dla Oddziałów.

Najważniejsze wyzwania stanowią konferencje organizowane w ramach MTP w dniach 26-27 kwiecień 2010 r. „SAWO-2010” oraz w miesiącu wrześniu – Kongres BHP w Warszawie pod hasłem: „Służba BHP w XXI w”. Organizacja nasza pierwszy raz na tak prestiżowej wystawie środków ochrony indywidualnej jakim są targi SAWO 2010 będzie miała swoje własne stoisko. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Poznania na SAWO w szczególności na dwie konferencje organizowane przez Stowarzyszenie w dniu 26 kwietnia „Wypadki przy pracy a świadomość społeczna” oraz w dniu 27 kwietnia „Dobre praktyki BHP a wypadki przy pracy”.
Prezes ZG zwrócił też uwagę na zadania dla Oddziałów, które powinny organizować seminaria i konferencje promujące „Zdrowe miejsca pracy” oraz objęcie patronatem wybranych placówek oświatowe. Jednak podstawowy cel do dokształcanie pracowników służby BHP.

Podczas spotkania Wigilijnego Prezes ZG podziękował wszystkim za całoroczną współprace i wyróżnił dyplomami aktywne oddziały: Częstochowa, Kalisz, Katowice, Olsztyn, Radom, Poznań.

Nasz Oddział został wyróżniony Dyplomem Uznania, który wręczył prezes Marek Nościusz na spotkaniu Wigilijnym w Gdańsku w dniu 15.12.2009 r.


Wigilia 2009 w O/ Gdańskim OSPS BHP Gdańsk, dnia 15 grudnia 2009 r.

W dniu 15 grudnia 2009 r. Zofia Formella Prezes O/ Gdańsk i Marek Nościusz Prezes Zarządu Głównego spotkali się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, z Mieczysławem Szczepańskim Okręgowym Inspektorem Pracy.
Dokonano podsumowania wspólnych działań w roku 2009 w zakresie promocji bezpieczeństwa i higieny pracy w woj. pomorskim.

Najważniejszymi osiągnięciami dla Stowarzyszenia w tym zakresie były konferencje zorganizowane w Gdańsku o tematyce: „Wypadki przy pracy a koszty społeczne” oraz „Dobre praktyki BHP w budownictwie”. W obu konferencjach znaczący udział mieli pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wygłosili referaty.
Przedstawiciele Stowarzyszenia podziękowali Panu M. Szczepańskiemu za współpracę, licząc że w nadchodzącym roku 2010 w dalszym ciągu będą prowadzone wspólne działania przyczyniające się do podnoszenia świadomości i znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Na ręce Mieczysława Szczepańskiego, Zofia Formella i Marek Nościusz złożyli życzenia świąteczne i Nowo Roczne dla wszystkich pracowników Inspekcji Pracy.

Następnie w siedzibie Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Wigilijne zorganizowane dla członków, w którym udział wzięło 65 osób.

Pani Zofia Formella podsumowała rok 2009, który można uznać dla oddziału za udany. Zorganizowanych było kilka seminarii oraz konferencji dla koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia. W każdym zorganizowanym szkoleniu udział brali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Ogólnie liczba członków Stowarzyszenia wzrosła w porównaniu do roku 2008 i obecnie wynosi 170 osób. Jedynym problemem z jakim borykał się Oddział Gdański w roku 2009 to przedłużający się remont siedziby Stowarzyszenia, który zostanie zakończony w miesiącu styczniu 2010 roku. Osoby, które w ciągu minionego roku wykazały się szczególną aktywnością na rzecz Stowarzyszenia wyróżniono książką pt.”22 zadania służby BHP standardy działania” Lesława Zielińskiego z dedykacją Kierownictwa redakcji „Atest”.

Książki wręczono Maciejowi Świerzemu, Małgorzacie Hillar i Romanowi Jodłowskiemu. Jednocześnie na ręce Pani Zofii Formella Prezes O/ Gdańsk, Marek Nościusz Prezes Zarządu Głównego wręczył Dyplom Uznania dla Oddziału Gdańsk o treści „Za zasługi w kształtowaniu standardów zawodowych i zachowań etycznych wśród pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Uczestnicy spotkania podzieli się opłatkiem składając sobie życzenie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym roku 2010.