Seminarium „RODO w BHP”

Seminarium „RODO w BHP”

22 – 23 czerwca 2018 r. Hotel SPICHRZ Borcz

tematem Seminarium zorganizowanego przez Zarząd OSPS BHP Oddział w Gdańsku

były wymagania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Nowe przepisy unijne, które weszły w życie 24 maja 2018 r., zostały przyjęte w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie to jest największą zmianą w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków, Zarząd Oddziału Gdańskiego OSPS BHP zorganizował dwudniowe szkolenie, które w swoim programie zawierało obszerny materiał z tego zakresu tematycznego.

Oferta szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału. W sali konferencyjnej Hotelu SPICHRZ w Borczu zgromadziło się ponad 60 osób. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.

Wykład na temat sporządzania dokumentacji powypadkowej w świetle zasad wynikających z RODO przedstawił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Wśród wielu zagadnień, Pan Inspektor omówił kwestie zbierania, a następnie udostępniania danych osobowych świadka wypadku, w ramach przekazywania poszkodowanemu dokumentacji wypadkowej. Uwzględniając zasadę minimalizacji danych należy przyjąć, że zakres danych osobowych świadków wypadków przy pracy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Swoje wypowiedzi Pan Inspektor tradycyjnie zilustrował ciekawymi przykładami wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia zawodowego.

Psycholog, biegły sądowy, Pani Aleksandra Guzik zajęła się zagadnieniem dobrej komunikacji jako elementem bezpiecznej pracy. Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem, dzięki któremu wymieniamy myśli, pomysły, obserwacje. Sposób, w jaki się komunikujemy wpływa m. in. na nasze relacje zawodowe. Szczególnym obszarem komunikowania się na polu zawodowym jest rozmowa z osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy oraz ze świadkami tego wypadku. Zaletą komunikacji werbalnej jest możliwość bezpośredniego i dość precyzyjnego formułowania przekazu. Nie mniej ważną rolę w relacjach interpersonalnych odgrywa komunikacja pozawerbalna, która zwykle przekazuje więcej, niż wypowiadane słowa. Pani psycholog wyjaśniła ponadto, co utrudnia a co sprzyja komunikacji, szczególnie w sytuacjach stresowych. Swój wykład poparła wieloma przykładami z własnej bogatej praktyki biegłego sądowego.

W drugiej części seminarium głos zabrał specjalista ds. ochrony danych osobowych Pan Piotr Robakowski. W obszernym wystąpieniu omówił istotę Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do odnośnych przepisów prawa polskiego. Wykład dotyczył m. in. działalności Administratora Danych Osobowych w sferze prywatnej i publicznej, jego uprawnień i obowiązków, obowiązku powołania Inspektora Danych Osobowych, a także zasad powierzania i udostępniania danych osobowych. Ponadto poruszono zagadnienie zapewnienia zbiorom danych osobowych najwyższego zabezpieczenia, za pomocą wszelkich dostępnych środków, opracowywania stosownej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a także sytuacje, w których istnieje obowiązek powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na wagę tematu i duże zainteresowanie słuchaczy, wykład Pana Piotra Robakowskiego znacznie się przedłużył, co bynajmniej nie wyczerpało zagadnienia i tym samym dało nadzieję na kontynuowanie dyskusji w przyszłości.

W imieniu uczestników szkolenia wyrażamy wdzięczność wszystkim Wykładowcom, którzy, poprzez przygotowanie zajęć i materiałów szkoleniowych na wysokim poziomie, przyczynili się do poszerzenia i uzupełnienia naszej wiedzy. Ponadto składamy podziękowanie Dyrekcji i Pracownikom Hotelu SPICHRZ w Borczu za profesjonalne przygotowanie seminarium pod względem gastronomicznym, technicznym i noclegowym.

Małgorzata Hillar

sekretarz Zarządu