!!!!!!!! PRZYPOMINAMY !!!!!!!!

!!!!!!!!!!! P R Z Y P O M I N A M Y !!!!!!!!!!

od 1.04.2014 r. zgodnie z podjętą Uchwałą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu uległa zmianie kwota składki członkowskiej z 8 zł na 10 zł, a opłata wpisowego obecnie wynosi 30 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na nasze konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. o/ Gdańsk 87 1050 1764 1000 0022 6063 2183