Dnia 23.04.2013r. w sali Urzędu Miasta Gdańska, odbyło się szkolenie zorganizowane przez Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP nt. „Zredukowanie negatywnych skutków narażenia pracowników na szkodliwe czynniki środowiska pracy”

Dnia 23.04.2013r. w sali Urzędu Miasta Gdańska, odbyło się szkolenie zorganizowane przez Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP nt. „Zredukowanie negatywnych skutków narażenia pracowników na szkodliwe czynniki środowiska pracy”.
Szkolenie związane było z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ustanowionego uchwałą Sejmu RP w dniu 28 kwietnia, który jednocześnie obchodzony jest jako Światowy Dzień Ofiar Wypadków i Chorób Zawodowych.
W spotkaniu uczestniczyło 75 członków naszego Oddziału OSPSBHP, a także zaproszeni goście z instytucji państwowych. Spośród zaproszonych osób, na uwagę zasługuje wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mieczysława Szczepańskiego, który nawiązał do wielu przyczyn wypadków przy pracy, przywołując błąd ludzki jako istotne ogniwo łańcucha prowadzącego do wypadków w myśl zasady „im więcej popełniasz błędów tym dłuższy łańcuch za sobą ciągniesz”. Politykę działań zapobiegawczych w zakresie wypadków przy pracy prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy przedstawił Nadinspektor PIP Henryk Batarowski. W wystąpieniu przedstawił aktualne dane statystyczne dotyczące ilości poszkodowanych w wypadkach przy pracy na terenie województwa pomorskiego, a także wskazał na istotę działań profilaktycznych. Podkreślił, że działanie profilaktyczne jest skuteczne, gdy ma ono zdolność zablokowania wystąpienia określonej przyczyny wypadku. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku Marcin Kraska w prezentowanym materiale przedstawił działania prewencyjne organu w zapobieganiu chorobom zawodowym. Ocenę narażenia pracowników na czynniki występujące środowisku pracy, w tym czynniki chemiczne zreferowała Karolina Berdys z firmy ISOTOP.
Temat „pracownik służby BHP a wypadek przy pracy” omówił Maciej Matoń biegłysądowy. Kierunki działania europejskiego ruchu związkowego na rzecz ochrony zdrowia pracowników prezentowała przedstawicielka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Iwona Pawlaczyk.
Przedstawiła m.in. działania Komitetu Doradczego ds. BHP w Komisji Europejskiej, Agencji ds. BHP w Bilbao i Dublinie oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego. Omówiła ogólną strategię Unii Europejskiej na lata 2013-2020 zwracając uwagę na kwestię dialogu społecznego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Rolę Społecznej Inspekcji Pracy przedstawił zebranym ZSIP Gustaw Czarnowski na przykładzie firmy Poczta Polska S.A. Członkowie Gdańskiego Oddziału Andrzej Bugaj i Roman Petryk zaprezentowali dobre
praktyki BHP, których stosowanie w zakładach pracy ma istotny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sporządziła

Liliana Borkowska