Nadzwyczajne Walne Zebranie 26 lutego 2014 r.

Dnia 26 lutego 2014 r. Zarząd OSPSBHP o/ Gdańsk zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie
swoich Członków. Podyktowane ono było:

1. Rezygnacją z pełnionej funkcji członków Sądu Koleżeńskiego.
2. Przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do składu Zarządu do ilości osób określonej
w § 34 ust.1 Statutu.
3. Ustaleniem wysokości wpisowego i składki członkowskiej na lata 2014 – 2015.
4. Niestosownym zachowaniem członków Stowarzyszenia sprzecznym ze Statutem.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obradowało wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.00, ale ponieważ nie zebrało się quorum Prezes ZO ogłosiła 30 min przerwę. W drugim terminie zebrało się 55 członków i w tym składzie rozpoczęto obrady.

Prezes ZO Zofia Formella otworzyła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, powitała przybyłych i przestawiła porządek obrad oraz w skrócie omówiła cel spotkania. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Jednogłośnie Przewodniczącym spotkania został wybrany Mariusz Butowski, a na Protokolanta- Liliana Borkowska. Kolejnym etapem było zapoznanie uczestników z Regulaminem Obrad i Statutem oraz zatwierdzenie Ordynacji Wyborczej i przyjęcie porządku obrad. Dokonano wyboru Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał, a następnie odczytano protokół Komisji Wyborczej o prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Zofia Formella jako Prezes ZO przedstawiła sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013, a następnie Skarbnik- Lidia Matusik omówiła w skrócie sprawozdanie finansowe. Był też czas na dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane m.in. aby wybrać nowy skład Sądu Koleżeńskiego. Spośród kandydatów wybrani zostali:

1. Bogumiła Otlewska

2. Małgorzata Frelich

3. Piotr Niedźwiedzki

Najwięcej emocji wśród uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wzbudził pkt 13 porządku obrad. Było to omówienie i dyskusja nad przypadkami zachowań członków Stowarzyszenia sprzecznych ze Statutem Stowarzyszenia i skierowania do Sądu Koleżeńskiego wniosku o rozpatrzenie sprawy naruszeń Statutu przez członka Stowarzyszenia Macieja Świerzego.

Dyskusja wywołana przez ZO skłoniła pozostałych członków uczestników spotkania do wyrażenia swej opinii w tym temacie. Niestety zabrakło jednego głosu w tej dyskusji samego zainteresowanego, który nie pojawił się sali- dlaczego? to już tylko On wie. Po długiej i burzliwej dyskusji podjęto Uchwałę o skierowaniu wniosku do Sądu Koleżeńskiego o rozpatrzenie sprawy naruszeń Statutu przez członka Stowarzyszenia Macieja Świerzego.

Następnie przedstawiono projektu uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej Stowarzyszenia w O/ Gdańsk na lata 2014 i 2015. W głosowaniu przyjęto Uchwałę podwyższenia wysokości składki do 10 zł miesięcznej oraz ustalono, że wysokość wpisowego będzie wynosiła 30 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2014r.

Kolejną sprawą, którą zajęło się Nadzwyczajne Walne Zebranie było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu do ilości osób określonej w § 34 ust.1 Statutu. Spośród kandydatów w I turze wybrano:

1. Iwonę Szumlas
2. Michała Chłopeckiego

Po wyborze nowych członków do ZO, Prezes Zofia Formella przedstawiła planu pracy Zarządu O/Gdańsk na rok 2014.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał odczytał zgłoszone w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wolne wnioski:

1. skorygować zapis na stronie internetowej dot. powstania o/Gdańsk.
2. organizowanie spotkań członków oddziału również w godzinach popołudniowych, gdyż nie wszyscy pracodawcy zgadzają się na udział w takich spotkaniach pracowników służby bhp. Może to odbywać się na przemiennie i być może zapewnić lepszą frekwencję członków.
3. wystąpić do ZG o zwiększenie minimalnej składki i wpisowego.

Wnioski zostały przegłosowane i przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Wszystkim członkom oddziału uczestniczącym w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dziękujemy za zaangażowanie i wniesiony wkład w dyskusję.

Zarząd Oddziału Gdańsk