KONFERENCJA – Zrównoważone życie zawodowe

KONFERENCJA – Zrównoważone życie zawodowe

W dniu 28 września 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja „ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE ZAWODOWE”.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało w sali konferencyjne  Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku przy współudziale  CIOP-PIB w Warszawie. Wpisuje się ono  w  kampanię pod hasłem „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, organizowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i  Zdrowia w  Pracy (EU-OSHA) w latach 2016-2017. Konferencja zgromadziła liczne grono blisko stu osób wywodzących się zarówno spośród pracodawców i kadry kierowniczej z sektorów państwowych i prywatnych, jak również specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Głównym celem kampanii jest wspieranie pracodawców w  rozwiązywaniu kwestii związanym ze starzeniem się siły roboczej, podnoszenie wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania wiekiem w pracy, podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz kwestia dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery zawodowej. Korzyści wynikające z zarządzania wiekiem w organizacji to zdrowsi, bardziej produktywni i zmotywowani pracownicy, a dzięki temu bardziej innowacyjna i konkurencyjna firma. Instrumenty, jakie mają do dyspozycji pracodawcy to: 1. cenna wiedza i doświadczenie starszych pracowników, pogłębiane i przekazywane młodszym pracownikom, 2. niższe wskaźniki zwolnień chorobowych i absencji (niższe koszty niezdolności do pracy) , 3. większa wydajność, 4. mniejsza rotacja pracowników, 5. większe bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwości awansu . Wszystkie te czynniki korzystnie wpływają na środowisko pracy oraz możliwość realizowania potencjału pracowników niezależnie od ich wieku.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz.

Patronami medialnym były: Radio Gdańsk oraz miesięczniki branżowe: „Promotor BHP? , „Atest” i „Przyjaciel przy pracy” oraz portal „kultura bezpieczeństwa”.

W trakcie konferencji wygłoszone zostały prelekcje wg przygotowanego programu. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku.

„Dobre Praktyki – w zakresie ochrony zdrowia pracowników” zaprezentowali przedstawiciele Aqua – Sopot Sp.z o.o  prezentując sopocki program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych  oraz Inkubator Innowacji Społecznych z tematem „Małe Wielkie Zmiany”.

Konferencja została uświetniona wręczeniem dyplomów uznania za zasługi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP wyróżnionych przez zarząd OSPSBHP Oddział w Gdańsku. Dyplomy z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP wręczył wyróżnionym wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Prezes O/ Gdańsk Marek Nościusz, życząc wszystkim pracującym na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha i wiary w dobre efekty codziennego zawodowego wysiłku.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za liczny udział konferencji .

Tekst:

Małgorzata Hillar

Sekretarz OSPSBHP O/Gdańsk