Gdańsk, 28 marca 2017 r. „Służba BHP i jej rola w XXI wieku”

„Służba BHP i jej rola w XXI wieku”

W dniu 28 marca 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane „Służba BHP i jej rola w XXI wieku”.
Uczestniczyło w nim blisko 60 osób.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zorganizowało comiesięczne szkolenie dla swoich Członków, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Trudny temat roli nowoczesnej służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy omówili zaproszeni na szkolenie wykładowcy z Państwowej Inspekcji Pracy i z Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczął Prezes OSPSBHP O/Gdańsk p. Marek Nościusz, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych na sali i przekazał głos przedstawicielowi PIP p. Inspektorowi Piotrowi Gronczewskiemu.

Pan Gronczewski, w obszernej prezentacji, omówił obowiązki pracodawcy i jego odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Ponadto podkreślił ważną rolę osób kierujących pracownikami w egzekwowaniu przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp. Zwrócił też uwagę na podstawowe obowiązki pracowników, do których należą m. in. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp i dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń. Na tym tle, p. Inspektor ukazał zakres uprawnień, jakie przepisy Kodeksu pracy nadają służbie BHP, podkreślając istotną rolę współpracy, która powinna istnieć w firmie pomiędzy pracownikami, służbą BHP, kierującymi pracownikami i pracodawcą. Tylko wspólne wypełnianie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantuje wszystkim bezpieczne warunki pracy.

Znaczenie wdrażania Systemów Zarządzania BHP i sposoby ich funkcjonowania omówił przedstawiciel Biura Certyfikacji UDT p. Michał Rudko. Zwrócił uwagę na elementy SZBHP, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo pracy, a wśród nich na planowanie, szkolenie, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, monitorowanie, przeglądy zarządzania, ciągłe doskonalenie, a także audit wewnętrzny i zewnętrzny.

W drugiej części szkolenia, po przerwie na kawę, Prezes Zarządu p. Marek Nościusz zaprezentował w ramach Dobrych praktyk System zarządzania bezpieczeństwem pracy z powodzeniem funkcjonujący od wielu lat w firmie Mostostal Pomorze S. A. w Gdańsku. Przedstawił przykłady wdrożonych procedur, zasady monitorowania stanu bhp czy sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy. Na podkreślenie zasługuje, zdaniem p. Nościusza, związek kultury bezpieczeństwa z poczuciem osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa w codziennej pracy.

Trzecia część szkolenia poświęcona została Sprawozdaniu z działalności Zarządu Oddziału Gdańsk za 2016 r. Prezes Zarządu Oddziału, p. Marek Nościusz w przygotowanej prezentacji przypomniał zebranym Członkom wszystkie spotkania szkoleniowe, jakie miały miejsce w minionym roku, Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSPSBHP O/Gdańsk z maja ub. r., a także udział przedstawicieli Oddziału w organizowanych przez inne zarządy Stowarzyszenia konferencjach i szkoleniach. Spotkania te sprzyjały nawiązywaniu dobrych relacji pomiędzy oddziałami krajowymi i ich członkami. W prezentacji znalazły się również informacje na temat organizowanych przez OIP w Gdańsku konkursów: „Najaktywniejszy pracownik służby BHP” i „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w których laureatami zostali Członkowie naszego Oddziału. Sprawozdanie z działalności Zarządu zamykały informacje z codziennej pracy Zarządu oraz dane finansowe obrazujące koszty i przychody Oddziału w 2016 r.

Na zakończenie spotkania, Prezes Zarządu podziękował wykładowcom i wszystkim uczestnikom szkolenia za obecność oraz zaprosił na kolejne szkolenie w kwietniu br., które, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Gdańska, odbędzie się tradycyjnie w sali 107 Urzędu.

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPSBHP O/Gdańsk