Dnia 20 maja 2015 roku o godzinie 9,00 w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w siedzibie Rady Miasta odbyło się szkolenie nt: ” Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracy pracowników „

Dnia 20 maja 2015 roku o godzinie 9,00 w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w siedzibie Rady Miasta odbyło się szkolenie nt: ” Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracy pracowników „, które zorganizowane zostało przez Oddział Gdański Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W szkoleniu uczestniczyło 68 osób w większości członkowie naszego Oddziału. Prezes O/Gdańsk Zofia Formella o godzinie 9.00 powitała uczestników przedstawiając tematykę szkolenia i wykładowców, którzy będą omawiali poszczególne zagadnienia.

Jako pierwsza zabrała głos Pani Magdalena Augustis-Niedziałkowska z EKO Doliny Łężyce k/ Gdyni, która przybliżyła zagadnienia „Edukacji w gospodarce odpadami”. Zakład Eko Dolina to jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Spełnia restrykcyjne normy unijne. Uczestnicy zostali zapoznani z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a co za tym idzie o obowiązkach przedsiębiorcy. Podstawowym obowiązkiem posiadacza odpadów lub wytwórcy jest bieżące prowadzenie ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Nie dotyczy to odpadów komunalnych.

Ewidencja powinna być prowadzona w postaci kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów. Następnie  „Wymagania prawne w zakresie substancji i mieszanin chemicznych oraz ich użytkowanie” omówiła Pani Małgorzata Galewska z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku. Zostały omówione kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin oraz oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. Uczestnicy mogli wysłuchać również szczegółowo omawianego Rozporządzenia REACH – terminów, wyłączeń i załączników. Omówiono też tematykę „Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów” oraz ustawę o substancjach i mieszaninach.

Dobre Praktyki BHP omówiła Pani Sylwia Janowicz z POLPHARMY Starogard Gdański, Kierownik Działu BHP członek O/Gdańsk. Na wstępie uczestnicy zostali zapoznani z Integrowanymi obszarami produkcji API, FDF, R&D i działalnością komercyjną firmy, jako lidera rynku farmaceutycznego w Polsce. Następnie została szczegółowo omówiona tematyka „Obowiązków w łańcuchu dostaw” i oznakowania. Została omówiona również Karta Charakterystyki powszechnie przyjęta i skuteczna metoda dostarczania informacji dotyczącej substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, która określa:

  • stwarzane zagrożenia,
  • sposoby bezpiecznego postępowania,
  • sposoby właściwego magazynowania,
  • sposoby usuwania.

Umożliwia ona użytkownikom podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska. Omówiono też wymagania wobec treści Karty Charakterystyki. Szczególną uwagę poświęcono Metodzie szacowania ryzyka Risk Score.

Należy również podkreślić, że Ryzyko Zawodowe oraz kryteria opracowania kart Analizy Ryzyka zawodowego oparte są na wielu restrykcyjnych przepisach krajowych, jak i Unii Europejskiej. Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary. Własne akredytowane laboratorium Polpharmy wykonuje badania wg harmonogramu rocznego oraz na zlecenie Działu BHP w przypadku podejrzenia narażenia. Wyniki badań są udostępniane pracownikom.

Uczestnicy zadawali pytania do osób omawiających w/w tematy. Szkolenie zostało zakończone około godziny 13.30 dyskusją oraz podsumowaniem spotkania.

Iwona Szumlas