ZDROWIE – CZŁOWIEK- PROFILAKTYKA” 18.06.2019 r. Urząd Marszałkowski

W dniu 18.06.2019 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się
konferencja w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „ZDROWIE – CZŁOWIEK- PROFILAKTYKA”
pt. Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego
miejsca pracy” .
Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Fundacja „Aby
Żyć”. Patronat nad konferencją został powierzony m.in. naszej organizacji – OSPSBHP O/Gdańsk co
przyjęliśmy jako szczególne wyróżnienie.

Temat konferencji skierowany był głownie do pracodawców aby ich zaktywizować do działań na
rzecz prozdrowotnej inicjatywy edukacyjnej w pracy.
W czasie konferencji zwrócono uwagę na istotne zagadnienia m.in. jak dbać o zdrowie pracownika
podając przy tym przykłady rozwiązań. Temat ten obszernie został przedstawiony przez dr n. med.
Michała Brzezińskiego, eksperta projektu „ZDROWIE-CZŁOWIEK-PROFILAKTYKA”, adiunkta w
Zakładzie Zdrowia Publicznego w Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W wystąpieniu wykładowca podkreślił obok wielu zagadnień profilaktycznych wagę szczepień
profilaktycznych poprzez wdrożenie programu szczepień ochronnych w zakładzie pracy.
Podkreślił istotę szczepień obowiązkowych, do których pracodawca jest zobowiązany na podstawie
przepisów i w związku z występowaniem określonych zagrożeń biologicznych oraz szczepień
zalecanych przed którymi pracownik powinien być chroniony, a które mają na celu uzupełnienie
działań profilaktyczno-ochronnych. Pracodawcy. Prelegent wskazał tez na źródła finansowania
pojętych przedsięwzięć. W dalszej części konferencji w ramach podejmowania właściwej profilaktyki
zwrócono uwagę głównie na jej podstawy omawiając problem związany z zagrożeniami wywołanymi
przez kleszcze.
Temat „Kleszcze – podstawy profilaktyki” przedstawił Pan Radosław Gruss, Kierownik Oddziału
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w
Olsztynie. W niezwykle interesujący sposób przedstawił cykl rozwojowy kleszczy, istotne elementy
anatomiczne i sposób oraz technikę wprowadzania przez kleszcze do organizmu żywiciela czynników
chorobotwórczych, w tym bakterii Borrelia sp. Ponadto przedstawił bardzo cenne zasady ochrony
przed kleszczami oraz zasady i techniki usuwania kleszczy z powierzchni ciała, które nie tylko mają
zastosowanie w warunkach pracy, ale również w okolicznościach i sytuacjach poza nią. Zwrócił też
uwagę na poważne ryzyko niewłaściwego usunięcia kleszcza.
Najważniejsze wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych głownie kleszczowe zapalenie mózgu,
zakażenia pneumokokowe jako problem wielu dyscyplin medycznych przedstawił dr hab. N. med.
Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny.
Oparte na przykładach chorób zakaźnych wywołanych przez czynniki etiologiczne jak Herpes, CMV,
grzyby, wykładowca przedstawił wynikające z ich występowania rodzaje chorób zakaźnych i
związane z nim występujące ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.
Prezentacja materiału była niezwykle interesująca, a przystępność materiału z pewnością do
wykorzystania w naszych działaniach, szkoleniach oraz głownie do wykorzystania w ocenie ryzyka
zawodowego w myśl zasady Lepiej zapobiegać…..bo nie ma jak leczyć.
Pani Katarzyna Baranow – przedstawiciel projektu „ZDROWIE CZŁOWIEK PROFILAKTYKA” zachęcała
pracodawców do prozdrowotnej inicjatywy edukacyjnej w miejscu pracy.
Korzyści i aspekty prawne zobowiązujące pracodawców do skutecznej profilaktyki w miejscu
pracy przedstawiła Paulina Kumkowska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który jest
partnerem projektu ZDROWIE- CZŁOWIEK-PROFILAKTYKA.
Przedstawiając stan prawny zobowiązujący pracodawcę do podejmowania przede wszystkim
działań ochronnych, profilaktycznych wobec pracownika, a wynikających z występowania na
stanowiskach pracy szkodliwych czynników biologicznych zwróciła uwagę na Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień
ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych,
podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, wydanym
na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W szczególny sposób zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia szczepień przeciw:
-wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u pracowników wykonujących czynności, w trakcie których
dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego /krew i inne płyny
ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym,
– wirusowemu zapaleniu wątroby typu A u pracowników dokonujących czynności przy produkcji i
dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia,
– tężcowi , u pracowników dokonujących czynności wymagających kontaktu z glebą lub przy
obsłudze zwierząt gospodarskich.
Jednocześnie podkreśliła, że szczepienia przeciwko WZW typu B pracowników wykonujących
zawody medyczne, narażonych na zakażenie, które nie były wcześniej szczepione są finansowane
ze środków publicznych czyli ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Omówione akty prawne wskazują na szereg szkodliwych czynników biologicznych, przed którymi
pracownik powinien być chroniony.
Podkreśliła też, że zalecane szczepienia nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie
Ministra Zdrowia. Przedstawiła też korzyści wynikające z wdrożenia programu szczepień w pracy,
które mają wpływ na:
ograniczenie ryzyka zarażenia współpracowników,
zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich,
poprawa wizerunku firmy poprzez wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu,
poprawa wydajności pracy.

Podsumowanie

Konferencja z pewnością zainspirowała uczestników do kreowania polityki prozdrowotnej poprzez
pokazanie dobrych praktyk polegających na wdrożeniu profilaktyki zdrowotnej w firmach.
Przedstawiając tematykę Konferencji dot. m.in. wskazówek do podejmowania działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie patogenów biologicznych w
środowisku pracy jesteśmy jako organizacja zaszczyceni otrzymaną propozycją objęcia
patronatem niezwykle ważnej dla nas konferencji, za którą Organizatorom serdecznie dziękujemy.

Opracowanie

Lidia Matusik
Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP O/Gdańsk

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE