22 – 23 września 2017 r. w Hotelu VENUS Łapino, odbyło się szkolenie „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy podstawą kształtowania bezpiecznych postaw pracowników”

Seminarium „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
podstawą kształtowania bezpiecznych postaw pracowników”
22 – 23 września 2017 r. Hotel VENUS Łapino

TEMATEM WIODĄCYM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK

BYŁY SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA FIRM.

 

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie zgromadziło się blisko 60 osób. Seminarium o godz. 9.00 otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.

Pierwszy wykład na temat zależności między zarządzaniem oceną ryzyka zawodowego a występowaniem wypadków przy pracy wygłosił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pan Inspektor omówił aspekty określające elementy ryzyka, podejmowanie przez pracodawców działań prewencyjnych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego, a także przytoczył przykłady działań organizacyjnych wykorzystywanych z powodzeniem w profilaktyce wypadków przy pracy. Słuchacze zostali również zaznajomieni z danymi statystycznymi za lata 2014 – 2016 odnoszącymi się do ilości wypadków przy pracy w Polsce, branż, które dominują w niechlubnej hierarchii wypadkowości, ilości poszkodowanych i najczęstszych przyczyn wypadków. Swoje wypowiedzi Pan Inspektor zilustrował ciekawymi przykładami wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia zawodowego.

Audytor wiodący Pan Zbigniew Wąsik, przedstawiciel DNV GL, przybliżył zebranym zagadnienie korzyści dla przedsiębiorstw z wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Na wstępie Pan Wąsik przedstawił standardy zarządzania BHP, historię ich powstania oraz wymienił zasady, na których się opierają. Najwięcej uwagi poświęcił na zaprezentowanie pierwszej na świecie międzynarodowej normy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001, która będzie miała zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru. Wszystkie wymagania nowo powstałej normy powinny być włączone do procesów zarządzania organizacji. Wyróżnia ją prostota, uniwersalność i łatwość w stosowaniu. Wykład Pana Audytora spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia.

Po przerwie przeznaczonej na poczęstunek głos zabrał Nadinspektor PIP Pan Mieczysław Szczepański, który przybliżył zebranym rolę służby bhp w kształtowaniu kultury BHP w zakładzie pracy. Kultura bezpieczeństwa to poznanie zasad, które kierują ludzkim zachowaniem. Zależy ona, zdaniem Wykładowcy, od zaangażowania każdego pracującego i przynależności do zakładu pracy. Nie można bowiem kształtować kultury bezpieczeństwa bez wzorcowej osobowości doradcy ds. BHP oraz bez przekonania do zaangażowania w nią kierownictwa i wszystkich pracowników. Problem kształtowania pożądanej kultury bezpieczeństwa jest w firmie procesem ciągłym, nieustanną pracą i doskonaleniem.

Wśród wielu złotych myśli zawartych w przygotowanej prezentacji, warto przytoczyć jedną, która oddaje sens wykładu: „Tam, gdzie jest biznes, a nie ma kultury – jest wyzysk”.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości to temat podjęty przez przedstawicieli firmy Rock Master, dysponującej ogromnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości. Dyrektor Pan Zbigniew Cygan przedstawił wizytówkę firmy, jej historię i osiągnięcia, a także oferowany przez nią sprzęt i usługi. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami technicznymi, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa przy pracy na wysokości w różnych warunkach i okolicznościach. Przedstawiciele firmy udostępnili obecnym do bezpośredniego wglądu uprzęże i szelki, kaski ochronne, urządzenia asekuracyjne, bloczki,
amortyzatory i linki, a także uchwyty kotwiące i instalatory lin.

W imieniu uczestników szkolenia wyrażamy wdzięczność i podziękowanie wszystkim Wykładowcom, którzy, poprzez przygotowanie zajęć na wysokim poziomie, przyczynili się do poszerzenia i uzupełnienia naszej wiedzy.

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu